Často kladené otázky - Akceptačné miesta

Ako je možné zasielať poukážky na preplatenie?
Poukážky na preplatenie je možné odovzdať spolu s vyplnenou súpiskou:
• poštovou zásielkou na adresu sídla Edenred Slovakia ako cenný list, pretože v prípade straty je zásielka poistená na celú hodnotu. Ak by sa poukážky poslali len doporučene, pošta v prípade straty vyplatí cca 3,98 €. Výbornou možnosťou je využitie kuriérskej služby
• vo veľkoobchodných strediskách METRO (len Ticket Restaurant®)
• osobne v našej pobočke v Bratislave.

Musí partnerská prevádzka pečiatkovať prijímané poukážky?
Pečiatkovanie poukážok je vo vlastnom záujme partnera. Ide v podstate o jeho ochranu v prípade krádeže, straty zásielky, pretože opečiatkované poukážky sa už nedajú použiť. Poukážky môže partner označiť na zadnej strane, kde nie je uvedená hodnota a čiarový kód.

Čo je to referencia na súpiske?
Referencia je číselný údaj (napr. číslo prevádzky, faktúry a pod.). Slúži pre tých partnerov, ktorí majú viac prevádzok pod jednou zmluvou, aby vedeli rozlíšiť, z ktorej prevádzky boli poukážky preplatené. Tento údaj sa zobrazí partnerovi na finančnom zúčtovaní.

Ako sú poukážky preplácané?
Poukážky sú preplácané:
• v hotovosti až do výšky 1 660,00 € (len v Bratislave)
• bankovým prevodom (možnosť zrýchleného prevodu) 

Čo je informačná poukážka a na čo slúži?
Výrobná technológia balenia poukážok v obálkach požaduje, aby každá obálka obsahovala okrem stravovacích poukážok aj jednu poukážku s informáciami o obsahu obálky. Táto poukážka je v obálke prvá v poradí, nemá nominálnu hodnotu a neslúži k úhrade. Nebude tiež v Edenred Slovakia akceptovaná na preplatenie.

Ako sú poukážky zabezpečené proti falšovaniu?
Všetky poukážky obsahujú ochranné prvky, ktoré ich zabezpečujú proti falšovaniu.

Je možné vrátiť nespotrebované poukážky zo starého roka?
Poukážky sú platné do do 31. decembra príslušného kalendárneho roka, ktorý je na nich vyznačený. Na preplatenie ich prijímame do 20. januára nasledujúceho roku, po uplynutí lehoty ich platnosti.

Je akceptačný partner oprávnený vydávať peniaze v hotovosti zo stravovacej poukážky v prípade, ak protihodnota za plnenie je nižšia ako hodnota stravovacej poukážky?
Stravovanie a poskytovanie stravovacích poukážok zamestnávateľom pre zamestnancov je definované v ustanovení §152 Zákonníka práce, v ktorom sú stanovené podmienky ich poskytnutia. Stravovacia poukážka ako taká nie je špecificky v legislatíve SR upravená. Pri posúdení stravovacej poukážky je potrebné vychádzať z definície poukážok najmä z Obchodného zákonníka ako aj Zákona o platobných službách, ktorý stanovuje, že poukážka sa nepovažuje za platobnú službu (a teda nie je platidlom). Z uvedeného vyplýva, že stravovacia poukážka ako taká predstavuje „predplatenie“, resp. „preddavok“ stravovania poskytnutý zamestnávateľom v prospech zamestnanca v stanovenom rozsahu a hodnote a nie poskytnutie peňažných prostriedkov za akýmkoľvek účelom. Z uvedeného dôvodu je zákonom upravená viazanosť takéhoto príspevku, čím je výlučne zabezpečenie stravovania. Ak by nebola viazanosť príspevku zamestnávateľa dodržaná, nejde potom v zmysle Zákonníka práce o stravovaciu poukážku alebo o poskytnutie stravovania ako také. Výška príspevku zamestnávateľa, resp. jednotlivé nominálne hodnoty stravovacích poukážok sú poskytované zamestnancom podľa rozhodnutia samotného zamestnávateľa. Zákon stanovuje iba najnižšiu hodnotu poukážky, ktorú je zamestnávateľ povinný zamestnancovi poskytnúť. Preto je na rozhodnutí zamestnávateľa, v akej jednotlivej nominálnej hodnote stravovacie poukážky zamestnancom vydá (v súlade so Zákonníkom práce). Legislatívna úprava teda nie je stanovená tak, že úmyslom pri jej zavedení bolo nevydávať peniaze z vyššej hodnoty stravovacej poukážky, ale aby bolo zabezpečené účelové viazanie poskytnutého príspevku na stravovanie, pretože výlučne tým môže byť zamestnanec zvýhodnený a z tohto príspevku neplatiť ani daň ani odvody. V prípade, ak by zamestnávateľ mal úmysel poskytovať dodatočné benefity zamestnancom v akejkoľvek forme a to napríklad aj formou zvýšeného príspevku na stravovanie s možnosťou, aby zamestnancovi následne akceptačný partner vydal prebytočnú hotovosť nad poskytnutým stravovaním, bude potrebné skúmať toto plnenie, resp. splnenie podmienok na oslobodenie pri poskytnutí poukážok zamestnancovi, od dane z príjmov. Nakoľko je stravovacia poukážka viazaná výlučne na zabezpečenie stravovania zamestnancov, je jej poskytnutie zamestnancom oslobodené od dane v zmysle zákona o dani z príjmov. Ak by bolo možné vydávať prostriedky z poukážok, bolo by spochybnené samotné poskytnutie príspevku na stravovanie zamestnávateľom od počiatku a tento príspevok by zamestnancovi bol zdanený a podliehal by odvodom. Záujmom spoločnosti Edenred Slovakia v žiadnom prípade nie je nevydávanie hotovosti zo stravovacích poukážok. Nevydanie hotovosti pre Edenred Slovakia nepredstavuje žiadny zisk. Nakoľko však legislatíva SR v tejto oblasti je upravená tak, aby speňažovanie poukážok nebolo možné, je povinný aj Edenred Slovakia dodržiavať zákonné pravidlá.

Aj ja mám otázku » » »

Poskytnuté informácie sú iba informativnej povahy. Aj keď ich poskytnutiu bola venovaná vysoká profesionálna pozornosť, neprijímame žiadnu zodpovednoť za prípadné nepresnosti či chyby, ani nezodpovedáme za žiadne škody vzniknuté na základe spoliehania sa na tieto informácie. V každom prípade odporúčame vyžiadať si pre konkrétnu problematiku odbornú radu.