Príprava na uplatňovanie všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) v spoločnosti Edenred Slovakia s.r.o.

Vyhlásenie o príprave na uplatňovanie nariadenia GDPR

Nasledujúce vyhlásenie sa týka záväzku spoločnosti Edenred uplatňovať všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) (nariadenie (EÚ) 2016/679).

Čo je nariadenie GDPR?

Je to všeobecné nariadenie o ochrane údajov alebo nariadenie GDPR (General Data Protection Regulation), ktorá nadobúda účinnosť 25. mája 2018. Nový zákon č. 18/2018 nahradí súčasnú právnu úpravu ochrany osobných údajov (smernica 95/46/ES, zákon č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov). Kým mnohé hlavné koncepty a zásady tejto novej legislatívy sú zosúladené so súčasným zákonom, nariadenie GDPR obsahuje nové prvky a významné vylepšenia s cieľom posilniť a zjednotiť ochranu osobných údajov pre všetkých jednotlivcov v rámci Európskej únie.

Čo robí spoločnosť Edenred Slovakia, aby sa pripravila na uplatňovanie nariadenia GDPR?

V spoločnosti Edenred prebieha projekt na zabezpečenie súladu s nariadením GDPR, ktorý bol schválený na úrovni predstavenstva. Na základe toho sme uskutočnili preskúmanie naprieč podnikmi s cieľom identifikovať všetky oblasti, v ktorých je potrebné uskutočniť zmeny našich súčasných politík a postupov, aby sme zaistili dosiahnutie súladu s nariadením GDPR. Spolupracuje s právnymi expertmi na ochranu údajov, aby sme zaistili správnu interpretáciu novej legislatívy a jej uplatnenie v celom podniku. Tento projekt vedie k stanoveniu a zakotveniu zásad zodpovedností podľa nariadenia GDPR s cieľom v plnej miere podporiť náš záväzok chrániť všetky osobné informácie, ktoré má v držbe spoločnosť Edenred.

Vyhlásenie spoločnosti Edenred k nariadeniu GDPR a úvahy ohľadne rozsahu pôsobností:

Spoločnosť Edenred poskytuje podnikom na Slovensku rôznorodú škálu produktov a služieb. Pomáhame organizáciám zapájať a motivovať svojich ľudí, aby dosahovali lepšie výsledky. To dosahujeme prostredníctvom poskytovania jedinečných a bezkonkurenčných celkových riešení odmeňovania, zamestnaneckých benefitov, stimulov a odmien. Okrem toho sa môžu jednotlivé obchodné modely podporujúce produkt líšiť, aby boli zosúladené s konkrétnymi potrebami klienta. Na tento účel je cieľom nášho vyhlásenia o príprave na uplatňovanie nariadenia GDPR informovať o východiskách nášho prístupu.

Klúčové iniciatívy:

• Naša materská spoločnosť Edenred Group SA v najbližších týždňoch vymenuje zodpovednú osobu (Data Protection Officer), ktorá bude vykonávať dohľad s globálnou pôsobnosťou. Jej menovanie bude oznámené.
• Projekt spoločnosti Edenred na zabezpečenie súladu s nariadením GDPR schválilo predstavenstvo a riadi ho náš pracovník zodpovedný za informačnú bezpečnosť a zabezpečenie súladu.
• Spoločnosť Edenred identifikovala zamestnancov zodpovedných za kľúčové oblasti odborných znalostí ohľadne nariadenia GDPR.
• Spoločnosť Edenred pozorne sleduje usmernenia pracovnej skupiny zriadenej podľa článku 29 o súhlase podľa nariadenia (EÚ) 2016/679 ako aj Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky k uplatňovaniu nariadenia GDPR.
• Spoločnosť Edenred vykonáva informačné audity v súlade s odporúčaniami. Táto činnosť konkrétne umožní spoločnosti Edenred zaistiť, že budú získavané len osobné informácie potrebné pre dodanie služby a že tieto informácie budú riadne spracúvané.
• Ak sa to vyžaduje, spoločnosť Edenred vykonáva posúdenia vplyvu na súkromie.
• Spoločnosť Edenred vykonáva aktualizovanú povinnú starostlivosť vo vzťahu k dodávateľom tretích strán s cieľom prispôsobiť na štandardom podľa nariadenia GDPR.
• Spoločnosť Edenred reviduje svoje zmluvy, aby do nich zapracovala požiadavky nariadenia GDPR a odporúčané klauzuly nariadenia GDPR.
• Ak sa to vyžaduje, spoločnosť Edenred uskutoční zmeny softvérových aplikácií a technické zmeny, aby podporila plnenie svojich povinností vyplyvájúcich z nariadenia GDPR.
• Spoločnosť Edenred aktualizuje svoju Politiku ochrany súkromia a súvisiace postupy, aby zaistila zabezpečenie práv jednotlivcov, ktoré zavádza nariadenie GDPR s účinnosťou od 25. mája 2018.
• Spoločnosť Edenred aktualizuje svoje politiky a postupy s cieľom podporiť a zakotviť zásadu "ochrany údajov už v štádiu návrhu".
• Spoločnosť Edenred preškolí všetkých zamestnancov, aby ich oboznámila s novými prevádzkovými štandardmi a podporila kľúčové zásady nariadenia GDPR.

Často kladené otázky

Spoločnosť Edenred spracúva osobné informácie zamestnancov pre viac ako 33 000 klientov na Slovensku. Z tohto dôvodu je prakticky nemožné, aby sme so všetkými klientmi viedli efektívny vzájomný dialóg ohľadne uplatňovania GDPR. Preto, vzhľadom na rastúci počet žiadostí klientov o detailnejšie informácie ohľadne produktov a služieb spoločnosti Edenred v súvislosti s dodržiavaním nariadenia GDPR, sme začali zostavovať zoznam často kladených otázok, ktorý bude v náležitom čase zverejnený. Dovtedy posielajte všetky dotazy elektronicky na dpo.slovakia@edenred.com. Ak posielate dotaz, uveďte, prosím, ktorý produkt (produkty) spoločnosti Edenred používate a názov vašej spoločnosti.

Ďalšie informácie

Ak požadujete ďalšie informácie ohľadne prípravy spoločnosti Edenred na uplatňovanie nariadenia GDPR, spoločnosť Edenred môže s vami spolupracovať podrobnejšie, aby vám poskytla viac informácií. Takéto žiadosti môžu podliehať ustanoveniam zmluvy o zachovaní mlčanlivosti a môžu byť spoplatnené v závisloti od rozsahu a množstva požadovaných informácií alebo pomoci.

Stiahnite si úplnú podpísanú verziu tohto vyhlásenia v PDF formáte TU.