Informácie o spracúvaní osobných údajov

Čo je nariadenie GDPR?
Je to nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES („Nariadenie“). Nariadenie prináša viaceré nové zásady s cieľom posilnenia a zjednotenia ochrany osobných údajov v rámci Európskej únie.

Čo robí spoločnosť Edenred Slovakia, aby sa pripravila na uplatňovanie nariadenia GDPR?
V spoločnosti Edenred sa uskutočnil projekt na zabezpečenie súladu s nariadením GDPR, ktorého výsledky boli schválené na úrovni predstavenstva. Na základe toho sme uskutočnili preskúmanie naprieč podnikmi s cieľom identifikovať všetky oblasti, v ktorých je potrebné uskutočniť zmeny našich súčasných politík a postupov, aby sme zaistili dosiahnutie súladu s nariadením GDPR. Spolupracuje s právnymi expertmi na ochranu údajov, aby sme zaistili správnu interpretáciu novej legislatívy a jej uplatnenie v celom podniku. Tento projekt vedie k stanoveniu a zakotveniu zásad zodpovedností podľa nariadenia GDPR s cieľom v plnej miere podporiť náš záväzok chrániť všetky osobné informácie, ktoré má v držbe spoločnosť Edenred.

Klúčové iniciatívy:
• Naša materská spoločnosť Edenred Group SA vymenovala zodpovednú osobu (Data Protection Officer), ktorá vykonáva dohľad s globálnou pôsobnosťou, je ním Philippe LOMBARD. V prípade Edenred Slovakia nás v súvisloslosti s GDPR kontaktujte na GDPR.slovakia@edenred.com.
• Projekt spoločnosti Edenred na zabezpečenie súladu s nariadením GDPR schválilo predstavenstvo a riadi ho náš pracovník zodpovedný za informačnú bezpečnosť a zabezpečenie súladu.
• Spoločnosť Edenred identifikovala zamestnancov zodpovedných za kľúčové oblasti odborných znalostí ohľadne nariadenia GDPR.
• Spoločnosť Edenred vykonáva informačné audity v súlade s odporúčaniami. Táto činnosť konkrétne umožní spoločnosti Edenred zaistiť, že budú získavané len osobné informácie potrebné pre dodanie služby a že tieto informácie budú riadne spracúvané.
• Ak sa to vyžaduje, spoločnosť Edenred vykonáva posúdenia vplyvu na súkromie.
• Spoločnosť Edenred vykonáva aktualizovanú povinnú starostlivosť vo vzťahu k dodávateľom tretích strán s cieľom prispôsobiť na štandardom podľa nariadenia GDPR.
• Ak sa to vyžaduje, spoločnosť Edenred uskutoční zmeny softvérových aplikácií a technické zmeny, aby podporila plnenie svojich povinností vyplyvájúcich z nariadenia GDPR.
• Spoločnosť Edenred pravidelne aktualizuje svoju Politiku ochrany osobných údajov a súvisiace postupy, aby zaistila zabezpečenie práv jednotlivcov.
• Spoločnosť Edenred preškolila všetkých zamestnancov, aby ich oboznámila s novými prevádzkovými štandardmi a podporila kľúčové zásady nariadenia GDPR.

Často kladené otázky
Vzhľadom na narastajúci počet žiadostí o detailnejšie informácie ohľadom dodržiavania GDPR v rámci našich produktov a služieb, pripravujeme zoznam často kladených otázok, ktorý bude v krátkom čase zverejnený. Dovtedy posielajte svoje otázky elektronicky na GDPR.slovakia@edenred.com.

Prevádzkovateľ
Prevádzkovateľom je spoločnosť Edenred Slovakia, s. r. o., so sídlom: Karadžičova 8, P.O.BOX 21, Bratislava 215, 820 15, Slovenská republika, IČO: 31 328 695, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 3169/B („Edenred Slovakia“).

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa
Oprávnené záujmy Edenred Slovakia na spracúvaní osobných údajov spočívajú obvykle v zabezpečení bezpečnosti a ochrany práv, majetku a priestorov Edenred Slovakia (vrátane zabezpečenia bezpečnosti sietí a informácií v IT systémoch), vo využití osobných údajov na účely priameho marketingu a propagácie Edenred Slovakia a v uplatňovaní, vymáhaní alebo obrane práv, oprávnených záujmov a nárokov Edenred Slovakia.

Príjemcovia osobných údajov
Edenred Slovakia poskytuje alebo sprístupňuje osobné údaje najmä nasledujúcim príjemcom alebo kategóriám príjemcov:
• súdy, orgány štátnej správy a samosprávy, verejnoprávne inštitúcie, orgány činné v trestnom konaní, daňové úrady, colné úrady a orgány finančnej správy, notárske úrady, exekútorské úrady;
• Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové spoločnosti;
• kontrolné a dozorné orgány;
• banky, poisťovne, poštové podniky;
• spoločnosti v rámci Edenred Group SA
• sprostredkovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje pre Edenred Slovakia, alebo spoločnosti, pre ktoré Edenred Slovakia spracúva osobné údaje ako sprostredkovateľ;
• zmluvní partneri Edenred Slovakia v súvislosti s plnením príslušnej zmluvy (vrátane uplatňovania alebo obrany práv, oprávnených záujmov a nárokov zo zmluvy);
• iné osoby, orgány alebo inštitúcie, ak poskytnutie osobných údajov vyplýva z právnych predpisov, alebo je nevyhnutné na plnenie zmluvy, alebo je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Edenred Slovakia, alebo je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby, alebo ak je to výslovne dohodnuté medzi Edenred Slovakia a dotknutou osobou alebo na základe súhlasu dotknutej osoby.

Prenos osobných údajov do tretích krajín
V rámci spracúvania osobných údajov nedochádza k ich prenosu do tretích krajín mimo územie Európskej únie, ani do medzinárodných organizácií.

Práva dotknutej osoby súvisiace so spracúvaním osobných údajov
Právo na prístup k údajom
Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a dodatočné informácie vyplývajúce z čl. 15 Nariadenia.

Právo na opravu údajov
Dotknutá osoba má právo požadovať, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil jej nesprávne osobné údaje a/alebo aby boli jej osobné údaje doplnené.

Právo na vymazanie osobných údajov
Dotknutá osoba má právo požadovať, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal jej osobné údaje, ak budú splnené podmienky čl. 14 Nariadenia (napr. pominul účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvali; bol odvolaný súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov; dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené záujmy na spracúvanie; nezákonné spracúvanie osobných údajov; osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť; údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti adresovanou priamo dieťaťu).

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Dotknutá osoba má právo domáhať sa obmedzenia spracúvania jej osobných údajov, ak budú splnené podmienky čl. 18 Nariadenia (napr. dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov; spracúvanie osobných údajov by bolo protizákonné; prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov).

Právo na prenosnosť údajov
Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa osobné údaje, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Takto získané osobné údaje má dotknutá osoba právo preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej v tom Spoločnosť bránila. Takáto prenosnosť osobných údajov je možná, ak sa osobné údaje dotknutej osoby spracúvali na základe poskytnutého súhlasu alebo na základe zmluvy a ak sa spracúvanie vykonávalo automatizovanými prostriedkami. Ak je to technicky možné, má dotknutá osoba právo na priamy prenos od jedného prevádzkovateľa inému prevádzkovateľovi.

Právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ vykonáva z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi alebo ak je spracúvanie vykonávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa alebo tretej strany, vrátane namietania proti s tým súvisiacemu profilovaniu. Dotknutá osoba má tiež právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Právo odvolať súhlas so spracúvaním
Ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby, je dotknutá osoba oprávnená tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov dotknutej osoby pred odvolaním tohto súhlasu.

Uplatnenie práv voči Edenred Slovakia
Ak sa dotknutá osoba rozhodne uplatniť niektoré z vyššie uvedených práv voči prevádzkovateľovi v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov, môže tak urobiť písomne na adrese Edenred Slovakia alebo elektronicky na emailovej adrese: GDPR.slovakia@edenred.com.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu príslušnému na dohľad nad spracúvaním osobných údajov. Na území Slovenskej republiky je týmto orgánom Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava.

Povinnosť/dobrovoľnosť poskytnúť osobné údaje
Ak je poskytnutie osobných údajov zákonnou požiadavkou, je dotknutá osoba je povinná takéto údaje poskytnúť prevádzkovateľovi. Pokiaľ je poskytnutie osobných údajov zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom, je poskytnutie osobných údajov dobrovoľné. Ak dotknutá osoba odmietne prevádzkovateľovi poskytnúť osobné údaje požadované na základe právnych predpisov alebo osobné údaje, ktoré sú potrebné na uzavretie a plnenie zmluvy, prevádzkovateľ odmietne vstúpiť do zmluvného vzťahu s dotknutou osobou alebo poskytnúť dotknutej osobe ňou požadované plnenie alebo vykonať iný úkon, činnosť alebo operáciu požadovanú dotknutou osobou.

Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
Prevádzkovateľ nevyužíva rozhodovanie založené na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania.

Zdroje údajov
Prevádzkovateľ získava osobné údaje v prvom rade od dotknutých osôb, zároveň môže získavať osobné údaje z verejne prístupných zdrojov a registrov, alebo od tretích osôb, a to predovšetkým v súvislosti s uzavretím alebo plnením zmluvy s Edenred Slovakia alebo v súvislosti s plnením ich právomocí, oprávnení alebo povinností vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov, rozhodnutí alebo zmluvy.

Informácie o spracovaní osobných údajov pre obchodných partnerov:

Účel spracúvania osobných údajov Právny základ spracúvania osobných údajov Doba spracúvania, resp. uchovávania
Evidencia obchodných partnerov (dodávateľsko –odberateľské vzťahy) Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa. V odôvodnených prípadoch dochádza k spracúvaniu osobných údajov na základe v plnenia zmluvy. Počas trvania zmluvného vzťahu a 5 rokov po jeho skončení.
Účtovníctvo Splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa vyplývajúcej z právnych predpisov na úseku vedenia účtovníctva obchodnej spoločnosti, najmä zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 10 rokov
Marketing Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, ktorý spočíva v propagácii Prevádzkovateľa a v záujme informovať svojich klientov a verejnosť o svojich aktivitách. Po dobu trvania oprávneného záujmu a počas doby, po ktorú je možné uplatňovať, preukazovať alebo obhajovať práva a nároky z oprávneného záujmu alebo súvisiace s oprávneným záujmom.