Slovensko
Menu

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracúvanie Vašich osobných údajov je pre našu spoločnosť veľmi dôležité a medzi hlavné priority našej spoločnosti patrí dodržiavanie zásad ochrany osobných údajov. V tejto súvislosti prostredníctvom nášho webového sídla plníme našu informačnú povinnosť voči dotknutým osobám podľa čl. 13 a čl. 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“), o spracúvaní Vašich osobných údajov, aké máte v tejto súvislosti práva a ako ich môžete uplatňovať.

SPOLOČNÍ PREVÁDZKOVATELIA
Spoločnými prevádzkovateľmi Vašich osobných údajov sú spoločnosti Edenred Slovakia, s.r.o., so sídlom Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 820 15 Bratislava 215, IČO: 31 328 695, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 3169/B (ďalej aj len „Edenred Slovakia“) a Ticket Service, s.r.o., so sídlom Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, IČO: 52 005 551, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 132404/B (ďalej aj len „Ticket Service“) (Edenred Slovakia a Ticket Service ďalej spolu aj len „prevádzkovateľ“ alebo „Edenred“).

KONTAKTOVANIE PREVÁDZKOVATEĽA
Prevádzkovateľ určil na výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov z dôvodu lepšej transparentnosti voči Vám ako dotknutým osobám zodpovednú osobu. Zodpovednú osobu je možné kontaktovať e-mailom na e-mailovej adrese: GDPR.slovakia@edenred.com alebo prostredníctvom vyplnenia nasledovného formulára: Žiadosť dotknutej osoby.

Obe spoločnosti ako spoloční prevádzkovatelia zodpovedajú za vykonávanie Vašich práv ako dotknutej osoby, takže žiadosť dotknutej osoby je možné adresovať ktorejkoľvek z týchto spoločností.

PROFILOVANIE A AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE
Pri spracúvaní Vašich osobných údajov Vašich nedochádza k profilovaniu ani k automatizovanému rozhodovaniu o Vašich právach a slobodách.

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB
Ako dotknutá osoba máte okrem iného právo požadovať od nás prístup k Vašim osobným údajom (čl. 15 Nariadenia GDPR), právo na opravu nesprávnych osobných údajov (čl. 16 Nariadenia GDPR), v zákonom určených prípadoch právo na vymazanie osobných údajov (tzv. právo „na zabudnutie“) (čl. 17 Nariadenia GDPR), v zákonom stanovených prípadoch právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (na základe ktorého prevádzkovateľ označí uchovávané osobné údaje s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti) (čl. 18 Nariadenia GDPR), právo na prenosnosť údajov (čl. 20 Nariadenia GDPR), právo odvolať súhlas so spracúvaním (ak je právnym základom spracúvania súhlas dotknutej osoby), právo podať sťažnosť dozornému orgánu ohľadom spracúvania osobných údajov (Úrad na ochranu osobných údajov, https://dataprotection.gov.sk), resp. podať návrh na začatie konania ohľadom Vašich práv na ochranu osobných údajov, a to napr. v prípade porušenia Vašich práv ako dotknutej osoby zo strany prevádzkovateľa.

Pri účeloch spracúvania uvedených nižšie, pri ktorých je právnym základom spracúvania oprávnený záujem, máte ako dotknutá osoba právo namietať voči spracúvaniu takto spracúvaných osobných údajov a zároveň Vás ubezpečujeme, že Prevádzkovateľ posúdil oprávnenosť jeho záujmu v písomnom balančnom teste, ktorý je súčasťou dokumentácie k nastaveniu systému ochrany osobných údajov prevádzkovateľa.

SPOLOČNOSTI EDENRED SLOVAKIA A TICKET SERVICE AKO PRÍJEMCA
Spracúvanie osobných údajov zamestnancov klientov vychádza z dohody zamestnanca klienta ako dotknutej osoby so svojim zamestnávateľom o poskytnutí benefitu, v rámci ktorej sa zamestnávateľ zaviazal k poskytnutiu benefitu. Pokiaľ zamestnanec ako dotknutá osoba prejavila o benefit záujem, dochádza k spracúvaniu osobných údajov na účely poskytnutia tohto benefitu v súvislosti s poskytovaným benefitom, t.j. aj k odovzdaniu osobných údajov zamestnanca ďalšiemu príjemcovi, poskytovateľovi služby, t.j. Edenred, ktorým je benefit poskytovaný. Osobné údaje sú nám štandardne predávane v rozsahu meno a priezvisko zamestnanca nášho klienta, e-mailová adresa zamestnanca a údaje súvisiace s trvaním pracovného pomeru.

ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Informácie uvedené v odstavcoch vyššie sa týkajú všetkých účelov, na ktoré spracúva osobné údaje prevádzkovateľ. V nasledujúcich odstavcoch poskytuje prevádzkovateľ Informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby, ktoré sa týkajú konkrétnych účelov spracúvania (informačných systémov) u prevádzkovateľa, ku ktorým nie je možné plniť informačnú povinnosť spoločne pre všetky informačné systémy osobných údajov, ale informácie sa odlišujú podľa konkrétnych informačných systémov (účelov spracúvania) osobných údajov.
Spoločnosti Edenred Slovakia a Ticket Service spoločne určili nasledovné účely a prostriedky spracúvania osobných údajov užívateľov produktov a služieb skupiny Edenred:

Poskytovanie produktov a služieb skupiny Edenred

Účelom je poskytovanie produktov a služieb skupiny Edenred užívateľom (zamestnancov klientov) .

Právnym základom spracúvania je oprávnený záujem prevádzkovateľa, prípadne plnenie zmluvy s klientom, a/alebo plnenie zmluvy s dotknutou osobou (podmienky používania karty, ktoré ste akceptovali). Prevádzkovateľ má oprávnený záujem spracúvať osobné údaje v súvislosti s jeho podnikateľskou činnosťou, keďže je spracúvanie nevyhnutné na fungovanie produktov a služieb prevádzkovateľa.

Príjemcami osobných údajov sú dodávatelia súvisiacich softvérových riešení, dodávatelia serverových riešení, dodávatelia kuriérskych a poštových služieb, servisné spoločnosti a materská spoločnosť.

V prípade ak v právnych vzťahoch prevádzkovateľ prijíma osobné údaje dotknutých osôb od iného prevádzkovateľa v súvislosti so zriadením, resp. poskytovaním služieb dotknutej osobe, prevádzkovateľ spracúva bežné osobné údaje ako meno, priezvisko, osobné číslo zamestnanca, emailová adresa a údaje či pracovný pomer dotknutej osoby, ktorej má byť poskytovaný benefit stále trvá.

Pri spracúvaní údajov o transakciách užívateľov dochádza k cezhraničnému prenosu údajov dodávateľovi PrePay Technologies Ltd. – vydavateľ stravovacích kariet a dodávateľ softvérového riešenia pre spracovanie transakcií a súvisiacich operácií – spoločnosť je súčasťou skupiny Edenred, cezhraničný prenos do UK, primerané záruky vo forme rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti ochrany údajov v UK a štandardných zmluvných doložiek.

Doba uchovávania je 10 rokov od poslednej finančnej transakcie užívateľa. Počiatočným zdrojom údajov sú klienti prevádzkovateľa a následne sú zdrojom sami užívatelia.

Poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou. Poskytovanie osobných údajov zo strany klienta (zamestnávateľa užívateľa) je zmluvnou požiadavkou prevádzkovateľa, keďže sú údaje potrebné na fungovanie softvérových riešení prevádzkovateľa. Poskytnutie osobných údajov je zároveň požiadavkou nevyhnutnou na uzatvorenie zmluvy medzi prevádzkovateľom a zamestnávateľom užívateľa. V prípade, ak osobné údaje nebudú poskytnuté, prevádzkovateľ nebude môcť poskytovať služby klientovi.

Poskytovanie podpory k produktom a službám skupiny Edenred

Účelom je poskytovanie podpory k produktom a službám Edenred užívateľom, klientom a partnerom.

Právny základ spracúvania je oprávnený záujem prevádzkovateľa (v prípade klientov a partnerov fyzických osôb), prípadne plnenie zmluvy s dotknutou osobou (podmienky používania karty, ktoré ste akceptovali). Prevádzkovateľ má oprávnený záujem spracúvať osobné údaje v súvislosti s jeho podnikateľskou činnosťou, keďže je spracúvanie nevyhnutné na poskytovanie služieb podpory prevádzkovateľa.

Príjemcami sú dodávatelia súvisiacich softvérových riešení, serverového riešenia a materská spoločnosť.

Pri spracúvaní údajov o transakciách užívateľov dochádza k cezhraničnému prenosu údajov dodávateľovi PrePay Technologies Ltd. - dodávateľ softvérového riešenia pre spracovanie transakcií a súvisiacich operácií – spoločnosť je súčasťou skupiny Edenred, cezhraničný prenos do UK, primerané záruky vo forme rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti ochrany údajov v UK a štandardných zmluvných doložiek. Zároveň dochádza k cezhraničnému prenosu údajov dodávateľovi Salesforce.com, Inc. Primerané záruky prenosu predstavujú štandardné zmluvné doložky.

Doba uchovávania je 10 rokov po vyriešení príslušnej požiadavky.

Poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou ani zmluvnou požiadavkou, ani požiadavkou nevyhnutnou na uzatvorenie zmluvy medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou. V prípade, ak osobné údaje nebudú poskytnuté, prevádzkovateľ nebude môcť poskytovať podporu k službám a produktom dotknutej osobe.

Spracúvanie osobných údajov klientov

Účelom je spracúvanie osobných údajov zástupcov klientov, ktorí sú právnickými osobami a klientov, ktorí sú fyzickými osobami pre produkty a služby Edenred.

Právny základ spracúvania je plnenie zmluvy s klientom a plnenie zmluvy s dotknutou osobou (v prípade klientov fyzických osôb).

Pri spracúvaní údajov o klientoch dochádza k cezhraničnému prenosu údajov dodávateľovi Salesforce.com, Inc. Primerané záruky prenosu predstavujú štandardné zmluvné doložky.

Doba uchovávania je 10 rokov po ukončení zmluvy s klientom.

Poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou, poskytovanie údajov je zmluvnou požiadavkou a požiadavkou nevyhnutnou na uzatvorenie zmluvy s prevádzkovateľom. V prípade, ak osobné údaje nebudú poskytnuté, prevádzkovateľ nebude môcť uzavrieť zmluvu s klientom, keďže ho nebude vedieť identifikovať.

Spracúvanie osobných údajov partnerov

Účelom je spracúvanie osobných údajov zástupcov partnerov, ktorí sú právnickými osobami a partnerov, ktorí sú fyzickými osobami pre produkty a služby Edenred.

Právny základ spracúvania je oprávnený záujem prevádzkovateľa a plnenie zmluvy s dotknutou osobou (v prípade partnerov fyzických osôb). Prevádzkovateľ má oprávnený záujem spracúvať osobné údaje v súvislosti s jeho podnikateľskou činnosťou, keďže je spracúvanie nevyhnutné na fungovanie produktov a služieb prevádzkovateľa.

Príjemcami údajov sú dodávatelia súvisiacich softvérových riešení, dodávatelia serverového riešenia a materská spoločnosť.

Pri spracúvaní údajov o transakciách užívateľov dochádza k cezhraničnému prenosu údajov dodávateľovi PrePay Technologies Ltd. - dodávateľ softvérového riešenia pre spracovanie transakcií a súvisiacich operácií – spoločnosť je súčasťou skupiny Edenred, cezhraničný prenos do UK, primerané záruky vo forme rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti ochrany údajov v UK a štandardných zmluvných doložiek. Zároveň dochádza k cezhraničnému prenosu údajov dodávateľovi softvérového riešenia na evidenciu zmlúv Salesforce.com, Inc. Primerané záruky prenosu predstavujú štandardné zmluvné doložky. Zároveň dochádza k cezhraničnému prenosu dodávateľovi softvérového riešenia JIRA pri vybavovaní požiadaviek v rámci poskytovania podpory - spoločnosti Atlassian, Inc. so sídlom v USA. Primerané záruky prenosu predstavujú štandardné zmluvné doložky.

Doba uchovávania je 10 rokov po ukončení zmluvy s partnerom.

Poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou, poskytovanie údajov je zmluvnou požiadavkou a požiadavkou nevyhnutnou na uzatvorenie zmluvy s prevádzkovateľom. V prípade, ak osobné údaje nebudú poskytnuté, prevádzkovateľ nebude môcť uzavrieť zmluvu s partnerom, keďže ho nebude vedieť identifikovať.

Spracúvanie osobných údajov dodávateľov

Účelom je spracúvanie osobných údajov dodávateľov fyzických osôb a kontaktných osôb dodávateľov, ktorí sú právnickými osobami.

Právny základ spracúvania je oprávnený záujem prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ má oprávnený záujem spracúvať osobné údaje na uvedený účel, keďže ide o spracúvanie neodlučiteľne súvisiace s vykonávaním podnikateľskej činnosti.

Príjemcom údajov je dodávateľ archivačných služieb.

Pri spracúvaní nedochádza k cezhraničnému prenosu osobných údajov.

Doba uchovávania je 10 rokov od ukončenia zmluvy.

Poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou, poskytovanie údajov je zmluvnou požiadavkou a požiadavkou nevyhnutnou na uzatvorenie zmluvy s prevádzkovateľom. V prípade, ak osobné údaje nebudú poskytnuté, prevádzkovateľ nebude môcť identifikovať dodávateľa a náležite archivovať účtovné záznamy.

Účasť v súťažiach a vo verejných obstarávaniach

Účelom je spracúvanie osobných údajov na účel súťaže a realizácie zákaziek pri verejnom obstarávaní, vrátane údajov o referenciách prevádzkovateľa.

Právny základ spracúvania je oprávnený záujem prevádzkovateľa a súhlas dotknutej osoby (v prípade referencií). Prevádzkovateľ má oprávnený záujem spracúvať osobné údaje v súvislosti s jeho podnikateľskou činnosťou, keďže je spracúvanie nevyhnutné na účasť vo verejnom obstarávaní.

Príjemcami údajov sú orgány dozoru a obstarávatelia.

Pri spracúvaní nedochádza k cezhraničnému prenosu údajov.

Doba uchovávania je 10 rokov po ukončení vysúťaženej zmluvy.

Poskytovanie osobných údajov obstarávateľovi je zákonnou požiadavkou, zmluvnou požiadavkou a požiadavkou nevyhnutnou na uzatvorenie zmluvy medzi prevádzkovateľom a obstarávateľom. V prípade, ak osobné údaje nebudú poskytnuté, prevádzkovateľ sa nebude môcť zúčastniť na verejnom obstarávaní.

Právna agenda

Účelom je spracúvanie osobných údajov súvisiacich s právnou agendou prevádzkovateľa, do ktorej možno zahrnúť najmä agendu súvisiacu so zmluvami, sporovú agendu, komunikáciu s orgánmi verejnej moci, agendu súvisiacu s ochranou osobných údajov, protispoločenskou činnosťou a registrovými vecami.

Právny základ spracúvania je oprávnený záujem prevádzkovateľa a plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa príslušných právnych predpisov. Prevádzkovateľ má oprávnený záujem spracúvať osobné údaje v súvislosti s jeho podnikateľskou činnosťou, keďže je spracúvanie nevyhnutné na uplatňovanie práv a bránenie práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa.

Príjemcami údajov sú dodávatelia súvisiacich softvérových riešení, dodávatelia právnych služieb, orgány verejnej moci a materská spoločnosť.

Pri spracúvaní nedochádza k cezhraničnému prenosu údajov.

Doba uchovávania je 10 rokov po ukončení zmluvy, súdneho, správneho alebo iného konania.

Poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou, poskytovanie údajov nie je zmluvnou požiadavkou ani požiadavkou nevyhnutnou na uzatvorenie zmluvy s prevádzkovateľom. V prípade, ak osobné údaje nebudú poskytnuté, prevádzkovateľ nebude môcť identifikovať dotknuté osoby pre účely právnej agendy prevádzkovateľa.

Preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov

Účelom spracúvania je ochrana našich práv v správnom, súdnom alebo v trestnom konaní (napríklad ak si neplníte svoje povinnosti alebo sa domnievate, že Edenred si neplní svoje zmluvné alebo zákonné povinnosti). Tento účel spracúvania sa uplatňuje napríklad v súdnych sporoch, konaniach o nárokoch alebo pri vymáhaní pohľadávok.

Právny základ spracúvania je oprávnený záujem prevádzkovateľa.
Prevádzkovateľ má oprávnený záujem spracúvať osobné údaje na uvedený účel, keďže ide o spracúvanie neodlučiteľne súvisiace s vykonávaním podnikateľskej činnosti.

Príjemcami sú najmä dodávatelia právnych služieb a obdobných služieb, orgány verejnej moci a materská spoločnosť.

Pri spracúvaní nedochádza k cezhraničnému prenosu osobných údajov.

Doba uchovávania je 10 rokov po ukončení zmluvy, súdneho, správneho alebo iného konania.

Poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou, poskytovanie údajov nie je zmluvnou požiadavkou ani požiadavkou nevyhnutnou na uzatvorenie zmluvy s prevádzkovateľom. V prípade, ak osobné údaje nebudú poskytnuté, prevádzkovateľ nebude môcť identifikovať dotknuté osoby pre účely Preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Účtovné, daňové veci a finančný kontroling

Účelom je spracúvanie osobných údajov súvisiacich so zákonnou povinnosťou prevádzkovateľa viesť účtovníctvo, podávať daňové priznania a spracúvanie osobných údajov súvisiacich s kontrolou finančných transakcií partnerov a užívateľov.

Právny základ spracúvania je oprávnený záujem prevádzkovateľa a plnenie zákonných povinností podľa príslušných právnych predpisov. Prevádzkovateľ má oprávnený záujem spracúvať osobné údaje v súvislosti s jeho podnikateľskou činnosťou, keďže je spracúvanie nevyhnutné na preukázanie riadneho účtovania jednotlivých transakcií užívateľov.

Príjemcami údajov sú dodávatelia súvisiacich softvérových riešení, dodávateľ archivačných služieb, dodávateľ služieb mzdového účtovníctva, dodávatelia poradenských a konzultačných služieb, audítori, orgány verejnej moci a materská spoločnosť.

Pri spracúvaní údajov o transakciách užívateľov dochádza k cezhraničnému prenosu údajov dodávateľovi PrePay Technologies Ltd. - dodávateľ softvérového riešenia pre spracovanie transakcií a súvisiacich operácií – spoločnosť je súčasťou skupiny Edenred, cezhraničný prenos do UK, primerané záruky vo forme rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti ochrany údajov v UK a štandardných zmluvných doložiek.

Doba uchovávania je 10 rokov po príslušnej transakcii alebo po vytvorení alebo splatnosti účtovného záznamu.

Poskytovanie osobných údajov na účtovné a daňové účely je zákonnou požiadavkou, poskytovanie údajov nie je zmluvnou požiadavkou ani požiadavkou nevyhnutnou na uzatvorenie zmluvy s prevádzkovateľom. V prípade, ak osobné údaje nebudú poskytnuté, prevádzkovateľ nebude môcť riadne plniť svoje zákonné povinnosti.

Personalistika

Okrem spracúvania osobných údajov zamestnancov, voči ktorým je plnená informačná povinnosť individuálne, spracúva prevádzkovateľ ako zamestnávateľ aj údaje ďalších osôb, ktoré súvisia s plnením povinností prevádzkovateľa ako zamestnávateľa, alebo s ktorých údajmi sa prevádzkovateľ stretáva pri napĺňaní svojich cieľov v rámci budovania tímu zamestnancov. Na uvedené účely spracúva prevádzkovateľ okrem údajov zamestnancov aj údaje o rodinných príslušníkoch zamestnancov a iných osôb, napríklad kontaktných osôb zamestnancov v prípade núdze (núdzové kontakty) alebo účastníkov podujatí alebo súťaží organizovaných prevádzkovateľom.

Právny základ spracúvania je oprávnený záujem prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ má oprávnený záujem na uvedenom spracúvaní, keďže ide o spracúvanie dôležité pre budovanie kvalitného zamestnaneckého tímu a dôležité pre zabezpečenie kontinuity činnosti prevádzkovateľa.

Príjemcami údajov sú orgány verejnej správy, poisťovne, penzijné fondy, štatistický úrad, dodávatelia softvérového riešenia zamestnaneckej sociálnej siete a dodávateľ softvérového riešenia pre súťaže a značenie dochádzky na podujatia.

Pri spracúvaní údajov súvisiacich so súťažami a podujatiami, dochádza k cezhraničnému prenosu osobných údajov do USA, kde sídli dodávateľ softvérového riešenia zamestnaneckej sociálnej siete a dodávateľ softvérového riešenia pre súťaže a značenie dochádzky na podujatia. Primerané záruky prenosu predstavujú štandardné zmluvné doložky.

Doba uchovávania je sa líši podľa jednotlivých účelov spracúvania. V prípade súťaží sú údaje uchovávané do 1 mesiaca po vyhodnotení súťaže. V prípade údajov zverejnených na sociálnej sieti prevádzkovateľa, sú údaje uchovávané po dobu 2 rokov, ostatné údaje sú uchovávané po dobu 1 roka. Údaje o núdzovom kontakte zamestnanca sú uchovávané po dobu trvania pracovného pomeru zamestnanca.

Poskytovanie osobných údajov o rodinných príslušníkoch je v prípade použitia údajov na daňové zvýhodnenie zákonnou požiadavkou, v ostatných prípadoch nie je poskytovanie údajov zákonnou požiadavkou, zmluvnou požiadavkou ani požiadavkou nevyhnutnou na uzatvorenie zmluvy s prevádzkovateľom. V prípade, ak osobné údaje nebudú poskytnuté, prevádzkovateľ nebude môcť splniť konkrétny účel spracúvania, ktorý sleduje (napr. rodinní príslušníci sa nebudú môcť zúčastniť súťaží a podujatí prevádzkovateľa).

Spracúvanie osobných údajov uchádzačov o zamestnanie

Účelom je spracúvanie osobných údajov uchádzačov o zamestnanie.

Právny základ spracúvania je spracúvanie pred uzatvorením zmluvy s dotknutou osobou a v niektorých prípadoch aj súhlas dotknutej osoby.

Príjemcami údajov sú dodávatelia služieb náboru a výberu zamestnancov a dodávateľ softvérového riešenia na evidenciu zamestnancov skupiny.

Pri spracúvaní dochádza k cezhraničnému prenosu do USA pri využívaní softvérového riešenia na evidenciu zamestnancov dodávateľovi uvedeného riešenia. Primerané záruky prenosu predstavujú štandardné zmluvné doložky.

Doba uchovávania je v prípade neúspešných uchádzačov 2 roky od poslednej žiadosti o zamestnanie.

Poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou, poskytovanie údajov nie je zmluvnou požiadavkou. Poskytovanie údajov je požiadavkou nevyhnutnou na uzatvorenie zmluvy s prevádzkovateľom. V prípade, ak osobné údaje nebudú poskytnuté, prevádzkovateľ nebude môcť posúdiť vhodnosť uchádzača o zamestnanie.

Skupina Edenred

Účelom je spracúvanie osobných údajov o akcionároch, o členoch orgánov spoločnosti a o zamestnancoch iných spoločností skupiny Edenred pre účely výmeny informácií potrebných na chod skupiny.

Právny základ spracúvania je oprávnený záujem prevádzkovateľa. Oprávnenosť záujmu prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje na uvedený účel vyplýva priamo z recitálov Nariadenia GDPR.

Príjemcami údajov sú ostatné spoločnosti skupiny Edenred a dodávatelia softvérového riešenia na evidenciu zamestnancov skupiny.

Pri spracúvaní dochádza k cezhraničnému prenosu osobných údajov do krajín, kde sídlia jednotlivé spoločnosti, ktoré sú súčasťou skupiny Edenred. Zároveň dochádza k cezhraničnému prenosu do USA pri využívaní softvérového riešenia na evidenciu zamestnancov dodávateľovi uvedeného riešenia. Primerané záruky prenosu predstavujú štandardné zmluvné doložky.

Doba uchovávania je 10 rokov po skončení pracovného pomeru so zamestnancom skupiny.

Poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou, poskytovanie údajov je zmluvnou požiadavkou a požiadavkou nevyhnutnou na uzatvorenie zmluvy s prevádzkovateľom. V prípade, ak osobné údaje nebudú poskytnuté, prevádzkovateľ nebude môcť efektívnym spôsobom vymieňať údaje potrebné na chod skupiny medzi jednotlivými spoločnosťami skupiny.

Marketing

Účelom je spracúvanie osobných údajov pre účely marketingu činnosti prevádzkovateľa. Marketingová komunikácia môže byť zameraná na užívateľov produktov a služieb Edenred, klientov, partnerov alebo na širokú verejnosť, prostredníctvom súťaží, marketingových prieskumov, akvizičných aktivít, budovania verejnej mienky alebo prostredníctvom marketingovej komunikácie.

Právny základ spracúvania je oprávnený záujem prevádzkovateľa a v niektorých prípadoch aj súhlas dotknutej osoby. Prevádzkovateľ má oprávnený záujem spracúvať osobné údaje v súvislosti s jeho podnikateľskou činnosťou, keďže je spracúvanie dôležité pre ďalší rozvoj podnikateľskej činnosti prevádzkovateľa. Príjemcami údajov sú dodávatelia súvisiacich softvérových riešení, dodávatelia serverových riešení, call centrum, prevádzkovatelia sociálnych sietí, na ktorých má prevádzkovateľ vytvorený účet, dodávatelia prieskumov, dodávatelia kontaktných údajov potenciálnych zákazníkov a dodávateľ technickej podpory pre marketingovú činnosť prostredníctvom sociálnych sietí.

Pri spracúvaní údajov dochádza k cezhraničnému prenosu údajov prevádzkovateľom sociálnych sietí – spoločnostiam Facebook Ireland Ltd., LinkedIn Ireland Unlimited a dodávateľovi softvérového riešenia na prieskumy – spoločnosti Alchemer, LLC. V rámci spolupráce s uvedenými spoločnosťami dochádza k cezhraničnému prenosu údajov do USA. Primerané záruky prenosu predstavujú štandardné zmluvné doložky.

Doba uchovávania je v prípade marketingovej komunikácie 5 rokov po zaslaní marketingového e-mailu, v prípade súťaží do vyhodnotenia konkrétnej súťaže, v prípade prieskumov do 1 roka od uskutočnenia prieskumu, v prípade akvizičných aktivít do zistenia záujmu odporučenej osoby o služby a produkty prevádzkovateľa, v prípade marketingu prostredníctvom sociálnych sietí sú údaje uchovávané podľa nastavení konkrétnej sociálnej siete.

Poskytovanie osobných údajov na účely marketingu nie je zákonnou požiadavkou, ani zmluvnou požiadavkou, ani požiadavkou nevyhnutnou na uzatvorenie zmluvy s prevádzkovateľom. V prípade, ak osobné údaje nebudú poskytnuté, prevádzkovateľ nebude využívať uvedené údaje na jeho marketingovú činnosť.

V prípade marketingovej komunikácie vykonávanej na právnom základe oprávneného záujmu môžu dotknuté osoby namietať voči spracúvaniu údajov, zaslaním e-mailu na adresu: GDPR.slovakia@edenred.com. O práve namietať sú dotknuté osoby informované aj pri zaslaní každého marketingového e-mailu a to odhlásením sa zo zasielania noviniek.

V prípade marketingovej komunikácie vykonávanej na právnom základe súhlasu dotknutej osoby je možné súhlas kedykoľvek odvolať a to buď zmenou nastavení v aplikáciách, alebo zaslaním e-mailu na adresu: GDPR.slovakia@edenred.com.

Testovanie softvérových riešení a reporting

Účelom je spracúvanie osobných údajov pri testovaní softvérových riešení pri nasadení nového riešenia alebo pri zmene existujúceho riešenia a vyhotovenie skupinových (bulk data) reportov o transakciách u partnerov.

Právny základ spracúvania je oprávnený záujem prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ má oprávnený záujem spracúvať osobné údaje v súvislosti s jeho podnikateľskou činnosťou, keďže je spracúvanie dôležité pre analyzovanie fungovania softvérových riešení prevádzkovateľa.

Príjemcami údajov sú dodávatelia súvisiacich softvérových riešení, dodávateľ serverového riešenia a materská spoločnosť.

Pri vybavovaní požiadaviek v rámci poskytovania podpory dochádza k cezhraničnému prenosu údajov, keďže je používaný softvér JIRA od dodávateľa Atlassian, Inc. so sídlom v USA. Primerané záruky prenosu predstavujú štandardné zmluvné doložky.

Doba uchovávania je 10 rokov po ukončení aktivity príslušnej virtuálnej karty.

Poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou, poskytovanie údajov nie je zmluvnou požiadavkou ani požiadavkou nevyhnutnou na uzatvorenie zmluvy s prevádzkovateľom. V prípade, ak osobné údaje nebudú poskytnuté, prevádzkovateľ nebude môcť riadne analyzovať fungovanie jeho softvérových riešení.

Vzťahy s verejnosťou

Účelom je spracúvanie osobných údajov pre účely monitorovania legislatívneho postavenia prevádzkovateľa a legislatívneho vývoja postavenia prevádzkovateľa, prieskumov verejnej mienky a zastupovania prevádzkovateľa na verejnom fóre.

Právny základ spracúvania je oprávnený záujem prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ má oprávnený záujem spracúvať osobné údaje na uvedený účel, keďže je spracúvanie dôležité pre ďalšie smerovanie podnikateľskej činnosti prevádzkovateľa.

Príjemcom údajov je dodávateľ prieskumov verejnej mienky.

Pri spracúvaní nedochádza k cezhraničnému prenosu osobných údajov.

Doba uchovávania prieskumov verejnej mienky je 1 rok po vykonaní prieskumu.

Poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou, poskytovanie údajov nie je zmluvnou požiadavkou ani požiadavkou nevyhnutnou na uzatvorenie zmluvy s prevádzkovateľom. V prípade, ak osobné údaje nebudú poskytnuté, prevádzkovateľ nebude môcť riadne prognózovať smerovanie jeho ďalšej podnikateľskej činnosti.

Kamery

Účelom je spracúvanie osobných údajov pre účely objektovej bezpečnosti a pre účely ochrany majetku prevádzkovateľa.

Právny základ spracúvania je oprávnený záujem prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ má oprávnený záujem spracúvať osobné údaje na uvedený účel, keďže má oprávnený záujem na ochrane jeho priestorov a jeho majetku.

Príjemcami údajov sú orgány činné v trestnom konaní a orgány vykonávajúce inšpekciu práce.

Pri spracúvaní nedochádza k cezhraničnému prenosu osobných údajov.

O dobe uchovávania informuje prevádzkovateľ v prvej vrstve informácií – na upozorneniach v okolí monitorovaného priestoru.

Poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou, poskytovanie údajov pri práci zamestnancov s ceninami je zmluvnou požiadavkou a požiadavkou nevyhnutnou na uzatvorenie zmluvy s prevádzkovateľom. V prípade, ak osobné údaje nebudú poskytnuté, prevádzkovateľ nebude môcť náležite chrániť svoj majetok.

Správa registratúry

Účelom je spracúvanie osobných údajov pre účely archivácie po zániku primárneho účelu spracúvania.

Právny základ spracúvania je oprávnený záujem prevádzkovateľa a plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ má oprávnený záujem spracúvať osobné údaje na uvedený účel, keďže má oprávnený záujem na uchovávaní registratúrnych záznamov, ktoré môže potrebovať pre jeho podnikateľskú činnosť, aj keď pri uvedených registratúrnych záznamoch nie je zákonom určená lehota uchovania.

Príjemcami údajov sú orgány verejnej moci a dodávateľ archivačných služieb.

Pri spracúvaní nedochádza k cezhraničnému prenosu osobných údajov.

Doba uchovávania je rôzna, podľa primárneho účelu spracúvania a podľa konkrétneho registratúrneho záznamu.

Poskytovanie osobných údajov pre účely archivácie a registratúry je zákonnou požiadavkou, poskytovanie údajov nie je zmluvnou požiadavkou ani požiadavkou nevyhnutnou na uzatvorenie zmluvy s prevádzkovateľom. V prípade, ak osobné údaje nebudú poskytnuté, prevádzkovateľ nebude môcť splniť jeho zákonnú povinnosť viesť registratúru a archivovať registratúrne záznamy.

Korešpondencia

Účelom spracúvania je spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb vo vyžiadanej a nevyžiadanej korešpondencii pred ich priradením do príslušného informačného systému.

Právny základ spracúvania je oprávnený záujem prevádzkovateľa.
Prevádzkovateľ má oprávnený záujem spracúvať osobné údaje na uvedený účel, keďže ide o spracúvanie neodlučiteľne súvisiace s vykonávaním podnikateľskej činnosti.

Príjemcami údajov sú dodávatelia poštových, kuriérskych služieb a dodávateľ archivačných služieb.

Pri spracúvaní nedochádza k cezhraničnému prenosu osobných údajov.

Doba uchovávania vyžiadanej komunikácie je 10 rokov, nevyžiadaná komunikácia nie je uchovávaná.

Poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou, zmluvnou požiadavkou ani požiadavkou nevyhnutnou na uzatvorenie zmluvy s prevádzkovateľom. V prípade, ak osobné údaje nebudú poskytnuté, prevádzkovateľ nebude môcť identifikovať odosielateľa zásielky.

Poistné udalosti

Účelom je spracúvanie osobných údajov pri vybavovaní poistných udalostí.

Právny základ spracúvania je oprávnený záujem prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ má oprávnený záujem spracúvať osobné údaje na uvedený účel, keďže ide o spracúvanie potrebné na likvidáciu poistnej udalosti.

Príjemcami údajov sú príslušné poisťovne a dodávateľ archivačných služieb.

Pri spracúvaní nedochádza k cezhraničnému prenosu osobných údajov.

Doba uchovávania je 11 rokov od vzniku poistnej udalosti.

Poskytovanie osobných údajov na likvidáciu poistnej udalosti je zákonnou požiadavkou, poskytovanie údajov nie je zmluvnou požiadavkou ani požiadavkou nevyhnutnou na uzatvorenie zmluvy s prevádzkovateľom. V prípade, ak osobné údaje nebudú poskytnuté, prevádzkovateľ nebude môcť riešiť vzniknutú poistnú udalosť.

Charitatívne akcie

Účelom je spracúvanie osobných údajov súvisiacich s charitatívnymi akciami prevádzkovateľa.

Právny základ spracúvania je oprávnený záujem prevádzkovateľa.
Prevádzkovateľ má oprávnený záujem spracúvať osobné údaje na uvedený účel, keďže ide o spracúvanie osobných údajov v prospech dotknutej osoby.

Príjemcami údajov sú dodávateľ sociálnej siete prevádzkovateľa, dodávateľ softvérového riešenia na hlasovanie súvisiace s charitatívnym plnením a materská spoločnosť.

Pri spracúvaní dochádza k cezhraničnému prenosu do USA dodávateľovi sociálnej siete a dodávateľovi softvérového riešenia na hlasovane o charitatívnom plnení. Primerané záruky prenosu predstavujú štandardné zmluvné doložky.

Doba uchovávania je 1 mesiac po poskytnutí charitatívneho plnenia a v prípade zverejnenia údajov na sociálnej sieti prevádzkovateľa 2 roky.

Poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou, poskytovanie údajov nie je zmluvnou požiadavkou, ani požiadavkou nevyhnutnou na uzatvorenie zmluvy s prevádzkovateľom. V prípade, ak osobné údaje nebudú poskytnuté, prevádzkovateľ nebude môcť zverejniť údaje súvisiace s charitatívnym plnením na jeho sociálnej sieti.

Prevádzkovateľ prijal primerané bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti osobných údajov spracúvaných vo všetkých vyššie uvedených informačných systémoch a uvedené bezpečnostné opatrenia zdokumentoval v bezpečnostnom projekte spoločnosti.

Viacfaktorová autentifikácia

Účelom spracúvania osobných údajov je zvýšenie bezpečnosti informačných systémov prevádzkovateľa pri schvaľovaní online transakcií.

Právny základ spracúvania je oprávnený záujem prevádzkovateľa na zvýšení bezpečnosti jeho informačných systémov. Prevádzkovateľ má oprávnený záujem spracúvať osobné údaje na uvedený účel, keďže je spracúvanie v záujme dotknutej osoby a spracúvanie je nevyhnutné na bránenie práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa a dotknutých osôb.

Príjemcami údajov sú dodávatelia príslušných softvérových riešení k aplikáciám prevádzkovateľa, dodávateľ softvérového riešenia na evidenciu transakcií; dodávateľ serverového riešenia; dodávatelia softvérového riešenia na viacfaktorovú autentifikáciu a orgány dozoru.

Pri spracúvaní osobných údajov v súvislosti s viacfaktorovou autentifikáciou dochádza k cezhraničnému prenosu údajov dodávateľom softvérového riešenia na viacfaktorovú autentifikáciu. Cezhraničný prenos je podľa zvoleného softvérového riešenia na viacfaktorovú autentifikáciu do UK a do USA, primerané záruky ochrany údajov sú vo forme rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti ochrany údajov v UK, v USA a štandardných zmluvných doložiek.

Pri spracúvaní dochádza k automatizovanému rozhodovaniu v prípade overovania totožnosti a autorizácie využitím telefónneho čísla. V prípade, ak by dotknutá osoba nadobudla pocit, že technické riešenie viacfaktorovej autentifikácie nefunguje a v dôsledku automatizovaného rozhodnutia bude dotknutej osobe zamietnutá platba, môže dotknutá osoba kontaktovať prevádzkovateľa na e-mailovej adrese: GDPR.slovakia@edenred.com za účelom preverenia konkrétneho automatizovaného rozhodnutia zamestnancom prevádzkovateľa.

Doba uchovávania je 5 rokov od konkrétneho overenia, pre účely bránenia sa proti prípadným právnym nárokom a pre účely správnych a iných konaní súvisiacich s činnosťou orgánov dozoru, vzhľadom na plynutie príslušných premlčacích dôb v súvislosti so zrealizovanými transakciami.

Poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou ani požiadavkou nevyhnutnou na uzatvorenie zmluvy s prevádzkovateľom. Poskytovanie uvedených údajov je zmluvnou požiadavkou prevádzkovateľa, vzhľadom na podmienky používania aplikácií prevádzkovateľa. V prípade, ak by osobné údaje neboli poskytnuté, prevádzkovateľ by nemohol zaručiť adekvátnu bezpečnosť transakcií.

COOKIES

Pre správnu funkciu stránok je niekedy nevyhnutné umiestniť malé dátové súbory, označované ako cookies, na vaše zariadenie. Cookies sú malé textové súbory, ktoré internetové stránky ukladajú na váš počítač alebo mobilné zariadenie v okamihu, keď tieto stránky začnete využívať. Stránky si tak na určitú dobu zapamätajú vaše preferencie a úkony, ktoré ste na nich vykonali (napr. prihlasovacie údaje, jazyk, veľkosť písma a iné zobrazovacie preferencie), takže tieto údaje potom nemusíte zadávať znova a preskakovať z jednej stránky na druhú. Tieto súbory cookie pochádzajú od nás a nazývame ich vlastné súbory cookie. Alebo používame aj súbory cookie tretích strán, ktoré pochádzajú z inej domény, než je doména stránky, ktoré ste navštívili, a ktoré používame za účelom reklamy a propagácie.

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame z nasledujúcich dôvodov. Súbory cookie nám napr. umožňujú užívateľa rozpoznať ako existujúceho užívateľa alebo prispôsobiť danú službu užívateľským preferenciám. Súbory cookie tiež používame na zobrazovanie tzv. behaviorálne cielenej online inzercie na webových portáloch Spoločnosti i mimo nich, jednoduchšie povedané na zobrazovanie iba takej reklamy, ktorá je relevantná pre daného konkrétneho užívateľa bez toho, aby bol obťažovaný reklamou, ktorá ho nezaujíma.

Cookies a iné prvky sledujúce aktivitu užívateľov webových stránok môžu byť použité iba s výslovným súhlasom dotknutých osôb. Samotné prehliadanie webových stránok užívateľom nemožno interpretovať ako jeho súhlas s použitím cookies. Inými slovami, pokiaľ je užívateľovi daná iba možnosť akceptovať sledovanie, alebo zo stránok odísť, nemožno takto udelený súhlas považovať za slobodný a v súlade s právom. Vy ako používatelia máte možnosť používanie cookies odmietnuť. Je však možné, že v niektorých prípadoch nebude možné bez používania cookies zobraziť určitú našu službu alebo produkt.

Pokiaľ bude mať váš prehliadač použitie cookies povolené, budeme vychádzať z toho, že súhlasíte s využívaním štandardných cookies zo strany našich webov.

Spoločnosť Edenred spracúva cookies na nasledujúcich stránkach: edenred.sk, edenred.benefitycafe.sk, benefitycafe.sk, edenredbenefity.edenred.sk, rychlaojednavka.sk, mojedenred.sk, myedenred.sk.

Pri návšteve akejkoľvek webovej stránky je pravdepodobné, že stránka získa alebo uloží informácie na vašom prehliadači, a to väčšinou vo forme súborov cookie. Môžu to byť informácie týkajúce sa vás, vašich preferencií a zariadení, ktoré používate. Väčšinou to slúži na vylepšovanie stránky, aby fungovala podľa vašich očakávaní. Informácie vás spravidla neidentifikujú ako jednotlivcov, ale celkovo môžu pomôcť prispôsobovať prostredie vašim potrebám. Rešpektujeme vaše právo na súkromie, a preto sa môžete rozhodnúť, že niektoré súbory cookie nebudete akceptovať. Keď kliknete na rôzne tituly, dozviete sa viac a budete môcť nastavenie zmeniť. Nezabúdajte ale na to, že zablokovaním niektorých súborov cookie môžete ovplyvniť, ako stránka funguje a aké služby sú vám ponúkané.

Ako sa používajú súbory cookie tretích strán

Na našich stránkach okrem používania súborov cookie našou spoločnosťou Edenred umožňujeme aj určitým tretím stranám (napríklad administrátori stránok, Google, Google Analytics, Youtube, Facebook, Linkedin), aby do vášho počítača vložili svoje súbory cookie a mali k nim prístup. Používanie súborov cookie týmito spoločnosťami sa riadi ich vlastnými zásadami používania osobných údajov, nie zásadami používania osobných údajov spoločnosti Edenred.

Spoločnosť Edenred na svojich stránkach používa cookies Google Analytics spoločnosťou Google, Inc., so sídlom: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, Spojené štáty americké (ďalej len „Google“). Viac o spracúvaní a využití dát nájdete v Informácii o spracúvaní osobných údajov spoločnosti Google: Privacy Policy – Privacy & Terms – Google.

Spoločnosť Edenred na svojich stránkach používa cookies spoločnosťou Youtube so sídlom: 901 Cherry Avenue, San Bruno, California, Spojené štáty americké (ďalej len „Youtube“). Viac o spracúvaní a využití dát nájdete v Informácii o spracúvaní osobných údajov spoločnosti Youtube: Nastavení ochrany soukromí na YouTube - Jak funguje YouTube.

Spoločnosť Edenred na svojich stránkach používa cookies spoločnosti Facebook so sídlom: 1 Hacker Way, Menlo Park, California, Spojené štáty americké (ďalej len „Facebook“). Viac o spracúvaní a využití dát spoločnosti Facebook nájdete v Informácii o spracúvaní osobných údajov spoločnosti Facebook: Facebook.

Spoločnosť Edenred na svojich stránkach používa cookies spoločnosti Linkedin so sídlom: 1000 W Maude Ave, Sunnyvale California, Spojené štáty americké (ďalej len „Linkedin“). Viac o spracúvaní a využití dát spoločnosti Linkedin nájdete v Informácii o spracúvaní osobných údajov spoločnosti Linkedin: LinkedIn Privacy Policy.

Aké cookies používame?

1. Nevyhnutne potrebné súbory cookie
Sú nevyhnutné na to, aby web fungoval, takže nie je možné ich vypnúť. Väčšinou sú nastavené ako odozva na akcie, ktoré ste vykonali, ako je požiadavka služieb týkajúcich sa bezpečnostných nastavení, prihlasovanie, vyplňovanie formulárov atp. Prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval súbory cookie alebo o nich posielal upozornenia. Majte na pamäti, že niektoré stránky bez týchto súborov nebudú fungovať. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne osobné identifikovateľné informácie.

2. Súbory cookie súvisiace s výkonom
Pomáhajú sledovať počet návštevníkov a tiež to, z akého zdroja prevádzka pochádza, čo nám umožňuje zlepšovať výkon stránky. Môžeme s nimi určovať, ktoré stránky sú najobľúbenejšie a ktoré nie sú obľúbené, a taktiež sledovať, akým spôsobom sa návštevníci na webe pohybujú. Všetky informácie, ktoré súbory cookie zhromažďujú, sú súhrnné a anonymné. Ak súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste navštívili našu stránku.

3. Súbory cookie súvisiace s funkčnosťou
S týmito súbormi cookie je stránka výkonnejšia a osobnejšia. Môžeme ich nastavovať my alebo poskytovatelia tretej strany, ktorých služby na stránkach používame. Ak súbory cookie nepovolíte, je možné, že niektoré alebo všetky tieto služby nebudú fungovať správne.

4. Súbory cookie pre cieľové zameranie
Tieto súbory cookie môžu na našej stránke nastavovať partneri z reklamy. Môžu ich používať na vytváranie profilov o vašich záujmoch a podľa nich vám zobrazovať reklamy aj na iných stránkach. Neukladajú ale vaše osobné informácie priamo, ale cez jedinečné identifikátory prehliadača a internetového zariadenia. Ak ich nepovolíte, bude sa vám zobrazovať na stránkach menej cielená propagácia.

5. Súbory cookie súvisiace so sociálnymi sieťami
Súbory cookie sú nastavované službami sociálnych médií, ktoré sme na stránku pridali, aby ste náš obsah mohli zdieľať s priateľmi a ďalšími sieťami. Majú schopnosť sledovať prehliadač aj na iných stránkach a budovať profil s prehľadom vašich záujmov. Môže to mať vplyv na obsah a správy, ktoré sa zobrazia na ďalších stránkach, ktoré navštívite. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, je možné, že sa vám nezobrazia tieto nástroje na zdieľanie alebo nebudú funkčné.

Ako ovládať a odstrániť súbory cookie

Ak nechcete, aby dochádzalo k zhromažďovaniu informácií prostredníctvom súborov cookie, kliknite na ikonu štítu v dolnej časti webovej stránky. Prípadne ďalšie informácie o správe súborov cookie nájdete aj na stránke: www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Ak odmietnete používanie súborov cookie, niektoré funkcie stránky nemusia fungovať správne.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram