Slovensko
Menu

Ako podať žiadosť v oblasti ochrany osobných údajov

1. Úvod

Súčasná legislatíva v oblasti ochrany osobných údajov umožňuje fyzickým osobám vyššiu kontrolu nad svojimi osobnými údajmi. V súvislosti s plnením tejto legislatívy spoloční prevádzkovatelia, spoločnosti Edenred Slovakia, s. r. o. a Ticket Service, s.r.o. (ďalej spoločne ako “Edenred”) umožňujú dotknutým osobám prostredníctvom žiadosti uplatniť nasledovné práva:
• na prístup (k osobným údajom),
• na opravu (spracúvaných osobných údajov),
• na výmaz (spracúvaných osobných údajov),
• na obmedzenie spracúvania (osobných údajov),
• na prenosnosť (osobných údajov),
• vzniesť námietku proti spracúvaniu (osobných údajov).

Pokiaľ chcete podať žiadosť, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov, aby Vaša žiadosť mohla byť jednoducho spracovaná.

2. Podanie žiadosti

Žiadosť môžete podať prostredníctvom elektronického formulára nižšie.

Ide o preferovaný spôsob podania žiadosti, ktorý je vhodný, pokiaľ máte k dispozícii internetové pripojenie.

3. Náležitosti žiadosti

Edenred na Vašu správnu identifikáciu vždy požaduje meno, priezvisko a spoločnosť, pre ktorú Vy ako dotknutá osoba pracujete, alebo ste pracovali, prípadne si vyžiadame dodatočné údaje podľa bodu 5 nižšie. Pomocou týchto údajov môže Edenred vyhľadať konkrétnu osobu vo svojich systémoch. Pre identifikáciu spoločnosti (zamestnávateľa) uveďte prosím IČO spoločnosti. Môžete uviesť aj názov spoločnosti, avšak s ohľadom na možnosť zmeny obchodného mena spoločnosti odporúčame zadávať IČO. Podstatné údaje sú uvedené vo formulári.

4. Odpoveď

Žiadateľ má možnosť požiadať o odpoveď aj inými kanálmi, ako kanálom cez ktorý žiadosť podáva. O tejto skutočnosti môže informovať Edenred v obsahu svojej žiadosti.

V prípade podania žiadosti prostredníctvom elektronického formulára nižšie, bude odpoveď odoslaná na vami zadanú emailovú adresu.

Edenred vyrieši žiadosť bez zbytočného odkladu, a to do jedného mesiaca od obdržania Vašej žiadosti. Lehotu podľa predchádzajúcej vety je možné vo výnimočných prípadoch s ohľadom na zložitosť žiadosti predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Ako žiadateľ budete informovaný o predĺžení lehoty do jedného mesiaca od obdržania žiadosti spolu s dôvodmi, pre ktoré sa táto lehota predĺžila.

Odpoveď je poskytovaná bezplatne. V prípade, ak Edenred vyhodnotí, že žiadosť je zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, môže Edenred požadovať primeraný poplatok, alebo môže odmietnuť vyhovieť Vašej žiadosti. V prípade, že by žiadosť mala byť spoplatnená, budete o tom včas informovaný.

5. Dodatočné údaje

Pri vybavovaní žiadosti je vždy overovaná totožnosť dotknutej osoby a to s ohľadom na spracúvané osobné údaje. V priebehu spracovania žiadosti môžu byť požadované ďalšie dodatočné údaje za účelom uverenia Vašej totožnosti alebo vybavenia žiadosti.

6. Ostatné

Žiadosť vždy podáva dotknutá osoba. Pokiaľ však bude dotknutá osoba zastúpená treťou osobou, je nutné vzťah k dotknutej osobe preukázať v zmysle príslušných platných predpisov.

Zároveň máte právo odmietnuť zadať v žiadosti niektoré údaje. V takom prípade sa však môže stať, že Edenred bude dodatočne požadovať niektoré z uvedených údajov, aby Vás mohol vo svojich systémoch identifikovať, alebo overiť Vašu totožnosť.

Formulár pre podanie žiadosti

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram