Slovensko
Menu

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre marketingové účely

Vyplnením formulára udeľujem spoločnosti Edenred Slovamia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, IČO 313 28 695 (ďalej len „Edenred“), na dobu neurčitú súhlas so spracovaním zadaných údajov (meno, priezvisko, IČO, počet zamestnancov, e-mail a telefón), prípadne iných tu neuvedených osobných údajov, ktoré poskytne Edenred a/alebo jeho zmluvným partnerom za účelom:

• realizácie marketingových aktivít Edenred

Získané osobné údaje Edenred nezverejňuje, nesprístupňuje ani neposkytuje iným tretím osobám, neuvedeným v predchádzajúcom bode a chráni ich pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Edenred je oprávnený osobné údaje najmä zbierať, zaznamenávať, uchovávať, usporadúvať, vyhľadávať, prehliadať, prepracúvať, preskupovať, kombinovať, premiestňovať, kopírovať, blokovať a likvidovať.

Edenred sa zaväzuje postupovať pri spracovaní osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je daný na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracovania a je možné ho kedykoľvek písomne odvolať, a to formou písomného oznámenia dotknutej osoby doručeného prevádzkovateľovi na adresu sídla spoločnosti.

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od Edenred vyžadovať: potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané; informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme; presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie; zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti.

Prehlasujem, že mám spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

Zmluvný partner :
Citadela, spol. s r.o.
Sídlo: Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava   
IČO: 35 709 227

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram