Slovensko
Menu
Index » Blog » Aktuality » Edenred podporuje Chartu diverzity aj na Slovensku
Uverejnené  02.06.21  v 

Edenred podporuje Chartu diverzity aj na Slovensku

Posledný májový deň sa spoločnosť Edenred Slovakia pripojila k európskej Charte diverzity. Týmto činom oficiálne potvrdila dlhodobú filozofiu spoločnosti zamestnávať ľudí, ktorí nie sú šedým priemerom, a podporovať rovnosť šancí u všetkých svojich zamestnancov.

„Odbúravanie stereotypov a rozmanitosť je presne to, v čo Edenred verí, a preto podporuje ženy v riadiacich pozíciách aj vo vrcholovom manažmente, ľudí z iných kultúrnych zázemí, ľudí rozmýšľajúcich a cítiacich na základe svojich životných skúseností alebo svojej inakosti. To je presne to, čo pomáha našej spoločnosti odlišovať sa a rásť,“ uvádza Jana Caltíková, marketingová a produktová riaditeľka Edenred Slovakia.

Edenred na Slovensku aktuálne zamestnáva 52 % žien, pričom 40 % z celkového počtu zamestnancov pôsobí na riadiacich pozíciách. To už dnes robí zo spoločnosti zamestnávateľa, ktorý posilňuje a potvrdzuje hodnoty, ktoré skupina Edenred dôrazne podporuje: zásady rozmanitosti, nediskriminácie a rovnakých príležitostí v spoločnosti.

„Podpisom Charty diverzity sa zaväzujeme podporovať základné záväzky, ako napríklad zvyšovať povedomie riadiacich pracovníkov aj ostatných zamestnancov o význame diverzity, podporovať zásady nediskriminácie, inšpiráciu, ktorá pramení z rozmanitosti našich zamestnancov, využívať ako zdroj napredovania, implementovať princíp podpory diverzity a inklúzie na všetkých úrovniach našej spoločnosti či pravidelne sledovať dosiahnutý pokrok, ktorý sme vďaka politike diverzity a inklúzie dosiahli,“ vysvetlila Jana Caltíková.

Edenred podporuje iniciatívy pre diverzitu a rovnosť príležitostí v pracovnom živote na globálnej úrovni aj na Slovensku. Tomu spoločnosť prispôsobila aj politiku riadenia ľudských zdrojov. Vytvorila napríklad mentorské moduly pre ženy, ktoré im pomáhajú v rozvoji a kariérnom raste.

Charta diverzity je dobrovoľným záväzkom firiem a zamestnávateľov, ktorí podporujú diverzitu a inklúziu na pracoviskách. Zamestnávateľov motivuje zavádzať princípy diverzity s prepojením na riadenie a stratégiu firmy a hospodárske výsledky. Charta diverzity spája už 26 krajín Európskej únie, pričom na Slovensku ju podpísalo už 99 spoločností.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram