Súhlas so spracovaním osobných údajov Profi karta

V súlade s Nariadením o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46ES (všeobecné nariaenie o ochrane údajov) (Ďalej len "Nariadenie GDPR") a zákonom o ochrane osobných údajov, potvrdzujem, že súhlasím s tým, aby spoločnosť Edenred Slovakia s.r.o., so sídlom Karadžičova 8, P. O. BOX 21, 820 15 Bratislava, Slovenská republika, IČO 313 28 695, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 3169/B (ďalej len „Edenred“) ako prevádzkovateľ spracúvala moje osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, názov spoločnosti, IČO, telefónne číslo a e-mail (ak sú relevantné), a to na účely zodpovedania môjho dopytu zaslaného spoločnosti Edenred. Súhlas so spracúvaním osobncýh údajov udeľujem na dobu 1/2 roka.

Súčasne beriem na vedomie, že:

• prevádzkovateľ osobných údajov je spoločnosť Edenred;
• účelom spracúvania osobných údajov je zodpovedanie môjho dopytu zaslaného spoločnosti Edenred a právnym základom spracúvania osobných údajov je vyššie uvedený súhlas;
• príjemcom osobných údajov budú nasledovné osoby: spoločnosť HAVIT, spol. s r.o., Sídlo: Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 - Pankrác, IČO: 25 612 697
• osobné údaje budú uchovávané počas doby na ktorú je udelený tento súhlas;
• poskytnutie osobných údajov ako aj udelenie súhlasu je dobrovoľné a udelený súhlas môžem kedykoľvek odvolať; odvolanie súhlasu všas nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ku ktorému došlo pred jeho odvolaním;
• mám voči prevádzkovateľovi právo požadovať prístup k osobným údajom, opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov, obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na presnosť osobných údajov;
• ak sa domnievam, že som priamo dotknutá/ý na svojich právach ustanovených NAriadením GDPR alebo zákonom o ochrane osobných údajov, mám právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Odvolať udelený súhlas a využiť práva uvedené vyššie alebo kontaktovať oprávnené osoby ohľadom spracúvania osobných údajov je možné prostredníctvom písomného listu doručeného na adresu sídla spoločnosti Edenred alebo zaslaním e-mailu na adresu dpo.slovakia@edenred.com