Súhlas so spracovaním osobných údajov a vyhlásenie o oprávnenosti poskytnúť kontaktné údaje

V súlade s Nariadením o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "Nariadenie GDPR") a zákonom o ochrane osobných údajov, potvrdzujem, že súhlasím s tým, aby spoločnosť Edenred Slovakia, s.r.o. so sídlom Karadžičova 8, P.O.BOX 21, Bratislava 215 820 15, Slovenská republika, IČO: 31 328 695, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 3169/B (ďalej len "Edenred") ako prevádzkovateľ spracúvala moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa, a to na účely zaslania personalizovanej e-mailovej pozvánky mnou označenej prevádzke, aby sa stala obchodným partnerom spoločnosti Edenred. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem na dobe 1/2 roka.

Ak spoločnosť Edenred priamo poskytnem kontaktné údaje prevádzky, ktoré sú osobnými údajmi, zároveň vyhlasujem, že som v súlade s Nariadením GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov oprávnený spoločnosti Edenred tieto osobné údaje poskytnúť, a to na účely zaslania personalizovanej e-mailovej pozvánky, aby sa prevádzka stala obchodným partnerom spoločnosti Edenred.

Súčasne beriem na vedomie, že:

• prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Edenred;
• účelom spracúvania osobných údajov je zaslanie personalizovanej e-mailovej pozvánky mnou označenej prevádzke a právnym základom spracúvania osobných údajov je vyššie uvedený súhlas;
• príjemcom osobných údajov budú nasledovné osoby:
      • mnou označená prevádzka a
      • spoločnosť ui 42 spol. s r.o., so sídlom Sibírska 62, 831 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO 35 713 003, zapísaná v Obchdonom registri Okresného súdu Bratisalva I, Oddiel Sro, Vložka číslo 14226 / B;
• osobné údaje budú uchovávané počas doby na ktorú je udelený tento súhlas;
• poskytnutie osobných údajov ako aj udelenie súhlasu je dobrovoľné a udelný súhlas môžem kedykoľvek odvolať; odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ku ktorému došlo pred jeho odvolaním;
• mám voči prevádzkovateľovi právo požadovať prístup k osobným údajom, opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov, obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov;
• ak sa domnievam, že som priamo dotknutá/ý na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo zákonom o ochrane osobných údajov, mám právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Odvolať udelený súhlas a využiť práva uvedené vyššie alebo kontaktovať oprávnené osoby ohľadom spracúvania osobných údajov je možné prostredníctvom písomného listu doručeného na adresu sídla spoločnosti Edenred alebo zaslaním e-mailu na adresu dpo.slovakia@edenred.com