Súhlas so spracovaním osobných údajov

Týmto udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľovi - spoločnosti Edenred Slovakia, s.r.o. so sídlom Karadžičova 8, P.O.BOX 21, Bratislava 215 820 15, Slovenská republika, IČO: 31 328 695, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 3169/B aby spracúvala moje osobné údaje ďalej v dohodnutom rozsahu na dohodnutý účel a dobu.

Zoznam spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, e-mailová adresa (ďalej len ,,osobné údaje“).

Účel spracúvania osobných údajov: Personalizácia emailovej pozvánky pre označenú prevádzku dotknutou osobou; prevádzkovanie spotrebiteľskej súťaže pre dotknuté osoby.

Doba spracúvania osobných údajov: Tento súhlas sa poskytuje v súlade s § 11 zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov dobrovoľne a na dobu trvania účelu spracúvania osobných údajov, alebo do odvolania súhlasu.

Súhlasím, aby prevádzkovateľ poskytol moje osobné údaje v rozsahu vymedzenom vyššie svojím nástupníckym spoločnostiam, spoločnostiam, ktoré sú ovládajúcimi osobami prevádzkovateľa, spoločnostiam, v ktorých má /bude mať prevádzkovateľ majetkovú účasť a súhlasím, aby tieto spoločnosti v medziach vyššie vymedzených účelov spracovania osobných údajov spracúvali tieto moje osobné údaje vo svojom informačnom systéme.

Beriem na vedomie a súhlasím, aby prevádzkovateľ za účelom poskytnutia týchto osobných údajov osobám, ktoré sú uvedené vyššie, uskutočnil prenos mojich osobných údajov do cudziny.

Beriem na vedomie, že prevádzkovateľ spracúva uvedené osobné údaje prostredníctvom oprávnených osôb, ktoré boli poučené podľa § 21 zákona č. 122/2013 Z.z. a je oprávnený spracúvať uvedené osobné údaje aj prostredníctvom sprostredkovateľov, najmä spoločnosťou Edenred SA, 178 Boulevard Gabriel Peri, 92245 Malakoff, Francúzska republika.

Beriem na vedomie, že tento svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu prevádzkovateľa informacie-sk@edenred.com alebo písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa.

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som bol informovaný o svojich právach v zmysle § 28 zákona NR SR č. 122/2013 Z.z., a to najmä o práve na informácie o tom, aké moje osobné údaje sú spracúvané, o práve na opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych údajov, o práve na ich blokovanie, a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 zákona NR SR č. 122/2013 Z.z.. Zároveň potvrdzujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté dobrovoľne.