Zdravou stravou proti obezite

BRATISLAVA, 6.4.2011

Naštartovať dopyt a ponuku po zdravých jedlách a propagovať zdravšiu životosprávu – to je ambícia európskeho projektu FOOD, ktorý chce bojovať proti obezite podporou vyváženej stravy informačnou kampaňou, ako aj spoluprácou s reštauráciami. Slovensko je v poradí siedmou krajinou v Európe, ktorá sa zapája do tohto projektu Európskej únie s cieľom aktívne prispieť k zníženiu chorobnosti a zvýšeniu produktivity práce kvalitnejším stravovaním. Partnerom projektu je na Slovensku Úrad verejného zdravotníctva SR a koordinátorom spoločnosť Edenred Slovakia.

Obezita je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) jedným z najväčších zdravotných problémov ľudstva 21. storočia. Trpí ňou až približne 130 miliónov Európanov, t.j. každý piaty obyvateľ nášho kontinentu. Podľa výsledkov Eurobarometru z októbra 2006, ktorý predchádzal spusteniu projektu FOOD, považuje 95% Európanov obezitu za škodlivú pre ich zdravie a priali by si zlepšiť svoje stravovacie návyky. Medzinárodná organizácia práce ILO dokonca zistila, že zamestnanci s problematickou dochádzkou do zamestnania a nižšou produktivitou práce majú často problém práve s obezitou a chronickými chorobami. Nesprávne stravovacie návyky podľa ILO znižujú produktivitu práce až o 20%!

Na tieto skutočnosti reaguje európsky projekt FOOD (skratka z anglického Fighting Obesity Through Offer and Demand – Boj proti obezite prostredníctvom ponuky a dopytu) s cieľom zvýšiť povedomie medzi ľuďmi o zdravom stravovaní a súčasne im pomôcť vyvážene sa stravovať aj cez pracovné dni. Projekt FOOD chce naštartovať ponuku a dopyt po zdravých a nutrične hodnotných jedlách a pomôcť ľuďom pochopiť prínos vyváženej stravy pre ich kvalitu života. „Myšlienku tohto projektu chceme šíriť aj tu, na Slovensku,“ hovorí MUDr. Gabriel Šimko, MPH hlavný hygienik Slovenskej republiky z Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Projekt beží od roku 2009 v Belgicku, Českej republike, Francúzsku, Taliansku, Španielsku a Švédsku. Slovensko je tak siedmou krajinou, ktorá sa do projektu aktívne zapája.

Projekt FOOD má súčasne ambíciu pomôcť ekonomike krajín. Obezita totiž nielen skracuje priemernú dĺžku života o 6-7 rokov, ale spôsobuje chronické choroby, ktorých liečenie v Európe „zhltne“ až 6% rozpočtu zdravotníctva. Napríklad v Španielsku sa celkové náklady, spôsobené obezitou, odhadujú ročne na 2,5 miliardy Eur. „Vzdelávaním ľudí a vytváraním podmienok pre zdravé stravovanie v práci aj doma môžeme pomôcť riešiť problém obezity vo viacerých rovinách – od zdravia a kvalitnejšieho života až po úsporu vo výdavkoch v zdravotníctve. Obezita nie je len estetickým problémom, má výrazné negatívne dopady na zdravie ľudí,“ hovorí MUDr. Gabriel Šimko, MPH hlavný hygienik Slovenskej republiky z Úradu verejného zdravotníctva SR.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky je rozpočtová organizácia, ktorá odborne a metodicky riadi, usmerňuje a kontroluje výkon štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva, uskutočňovaný regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v Slovenskej republike. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky riadi a za jeho činnosť zodpovedá hlavný hygienik Slovenskej republiky, ktorý je zároveň vedúcim služobného úradu.