Legislatíva pre firmy a živnostníkov a ako ušetriť

19. júna 2019 vyšlo Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného č. 176/2019 Z.z., na základe ktorého sa zmenili sumy stravného poskytovaného pri pracovnej ceste.

Podľa tohto opatrenia MPSVR SR o sumách stravného je od 1. júla 2019 suma stravného pre časové pásmo 5 až 12 hodín stanovená na 5,10 €.

V súlade so Zákonníkom práce, hodnota stravovacej poukážky musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v tomto časovom pásme. Minimálna suma stravného tak predstavuje hodnotu 3,83 € (75 % z 5,10 €). To znamená, že minimálna hodnota stravovacej poukážky musí predstavovať 3,83 €.

PRE ŽIVNOSTNÍKOV

Ušetrite na daniach!

Na základe platného zákona o dani z príjmov a nového opatrenia MPSVR SR o sumách stravného si môžu živnostníci/SZČO znížiť základ dane až o 5,10 € za každý odpracovaný deň. Podmienkou je, že im súčasne nevzniká nárok na príspevok na stravovanie v súvislosti s výkonom závislej činnosti a neuplatňuje si výdavky na stravovanie iným spôsobom. Daňovým výdavkom je aj poplatok za službu, a to aj v prípade, že podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty, keďže nemá nárok na jej odpočet.

Najjednoduchším riešením využitia tejto zákonnej možnosti je zakúpenie stravovacích poukážok alebo stravovacej karty Ticket Restaurant®. Pre SZČO sú v súčasnosti najvýhodnejšie poukážky s nominálnou hodnotou 5,10 €.

Mám záujem - online objednávka   Zavolajte nám - 0800 007 007

PRE ZAMESTNÁVATEĽOV

Doprajte Vašim zamestnancom viac a zároveň ušetrite!

Platná legislatíva ukladá zamestnávateľovi v oblasti stravovania zamestnancov tieto povinnosti:

• Zabezpečiť stravovanie zamestnancom na pracovisku alebo v jeho blízkosti;
• Finančne prispieť na stravovanie:

- vo vlastnom stravovacom zariadení
- v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa
- prostredníctvom právnickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby
- prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby.

So stravovacími poukážkami/kartou Ticket Restaurant®:
• získate daňové a finančné výhody*
• vyhnete sa starostiam so zriaďovaním vlastnej jedálne
• dáte svojim zamestnancom možnosť
zaobstarať si jedlo podľa vlastných preferencií v najširšej sieti akceptačných miest, ktorú neustále rozširujeme.

Keďže od 1. júla 2019 bola suma stravného pre časové pásmo v trvaní 5-12 hodín podľa Opatrenia o sumách stravného č. 176/2019 Z.z. zvýšená zo 4,80 € na 5,10 €, môžete si ako zamestnávateľ uplatniť daňové výhody z vyššej nominálnej hodnoty stravovacej poukážky (55 % z 5,10 €).

Navyše, zvýšenie nominálnej hodnoty stravovacích poukážok je účinný motivačný nástroj na zvýšenie spokojnosti zamestnancov a vaša spoločnosť môže navyše ušetriť nemalé finančné prostriedky.

Pokiaľ zvyšujete mzdu, musíte rátať s vyššími odvodmi na sociálne a zdravotné poistenie*. Zvyšovanie nominálnej hodnoty poskytovaných stravných lístkov alebo stravovacej karty Ticket Restaurant® týmto odvodom nepodlieha (za predpokladu, že ide o poskytnutie stravovania podľa Zákonníka práce), a pritom zamestnanec to vníma ako zvýšenie mzdy. Ak teda dáte vašim zamestnancom gastrolístky alebo stravovaciu kartu Ticket Restaurant® vo vyššej nominálnej hodnote, zaplatíte iba 19 % daň z príjmu zo sumy presahujúcej zákonom stanovený maximálny príspevok na stravovanie (z titulu nedaňového výdavku na stravovanie). Navyše, pre zamestnanca je takýto príjem podľa zákona o dani z príjmov oslobodený od dane.

Mám záujem - online objednávka   Zavolajte nám - 0800 007 007

*V zmysle príslušných ustanovení zákonov:
Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov
Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

Zákonník práce

§152, platný od 1. septembra 2011, hovorí o stravovaní zamestnancov takto:

(1) Zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti. Túto povinnosť nemá voči zamestnancom vyslaným na pracovnú cestu, s výnimkou zamestnancov vyslaných na pracovnú cestu, ktorí na svojom pravidelnom pracovisku odpracovali viac ako štyri hodiny. Povinnosť zamestnávateľa ustanovená v prvej vete sa nevzťahuje na zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí.

(2) Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie podľa odseku 1 najmä poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom stravovacom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo zabezpečí stravovanie pre svojich zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, ak ich sprostredkuje u právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby. Nárok na poskytnutie stravy má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny. Ak pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže zabezpečiť poskytnutie ďalšieho teplého hlavného jedla.

(3) Zamestnávateľ prispieva na stravovanie podľa odseku 2 v sume najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Okrem toho zamestnávateľ poskytuje príspevok podľa osobitného predpisu.

(4) Pri zabezpečovaní stravovania zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, sa cenou jedla rozumie hodnota stravovacej poukážky. Hodnota stravovacej poukážky musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu.

(5) Pri zabezpečovaní stravovania zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby prostredníctvom stravovacích poukážok, je výška poplatku za sprostredkované stravovacie služby maximálne 3 % z hodnoty sumy uvedenej na stravovacej poukážke.

(6) Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi finančný príspevok v sume uvedenej v odseku 3, len ak povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancom stravovanie vylučujú podmienky výkonu práce na pracovisku alebo ak zamestnávateľ nemôže zabezpečiť stravovanie podľa odseku 2, alebo ak zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom.

(7) Zamestnávateľ poskytne finančný príspevok na stravovanie podľa odseku 6 aj zamestnancovi pri výkone domáckej práce alebo telepráce, ak mu nezabezpečí stravovanie podľa odseku 2 alebo ak by stravovanie podľa odseku 2 bolo v rozpore s povahou vykonávanej domáckej práce alebo telepráce.

(8) Zamestnávateľ môže po prerokovaní so zástupcami zamestnancov
a) upraviť podmienky, za ktorých bude zamestnancom poskytovať stravovanie počas dovolenky, prekážok v práci, alebo inej ospravedlnenej neprítomnosti zamestnanca v práci,
b) umožniť stravovať sa zamestnancom, ktorí pracujú mimo rámca rozvrhu pracovných zmien za rovnakých podmienok ako ostatným zamestnancom,
c) rozšíriť okruh fyzických osôb, ktorým zabezpečí stravovanie, a ktorým bude prispievať na stravovanie podľa odseku 3.

Výška stravného

V zmysle Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny o sumách stravného č. 176/2019 Z.z. z 19.6.2019, je od 1. júla 2019 výška stravného pre časové pásmo 5-12 hodín stanovená vo výške 5,10 €.

Zákon o sociálnom fonde

§7 zákona č. 152 / 1994 Z.z. o sociálnom fonde hovorí:

(1) Zamestnávateľ v rámci realizácie svojej sociálnej politiky poskytuje zamestnancom z fondu príspevok na
a) stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi,
b) dopravu do zamestnania a späť,
c) účasť na kultúrnych a športových podujatiach,
d) rekreácie a služby, ktoré zamestnanec využíva na regeneráciu pracovnej sily,
e) zdravotnú starostlivosť,
f) sociálnu výpomoc a peňažné pôžičky,
g) doplnkové dôchodkové sporenie okrem príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, ktorý je zamestnávateľ povinný platiť podľa osobitného predpisu,
h) ďalšiu realizáciu podnikovej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov.

(2) Príspevok z fondu možno poskytnúť aj rodinnému príslušníkovi zamestnanca a poberateľovi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku, ktorého zamestnávateľ zamestnával v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu ku dňu odchodu do starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku; za rodinného príslušníka sa na účely tohto zákona považuje manžel (manželka) zamestnanca a nezaopatrené deti zamestnanca.

(3) V kolektívnej zmluve možno dohodnúť príspevok z fondu na úhradu nákladov odborovej organizácie vynaložených na spracovanie analýz a expertíz alebo iných služieb nevyhnutných na realizáciu kolektívneho vyjednávania medzi príslušným odborovým orgánom a zamestnávateľom; celková suma prostriedkov fondu použitých na tieto účely nesmie prekročiť 0,05 % zo základu ustanoveného v §4 ods. 1. Ak sa prostriedky fondu dohodnuté v kolektívnej zmluve na účely podľa prvej vety v bežnom roku nevyčerpajú v dohodnutej sume, nevyčerpaná časť týchto prostriedkov môže byť použitá v nasledujúcom kalendárnom roku.

(4) Tvorbu fondu, výšku fondu, použitie fondu, podmienky poskytovania príspevkov z fondu zamestnancom a spôsob preukazovania výdavkov zamestnancom dohodne zamestnávateľ s odborovým orgánom v kolektívnej zmluve, a ak u zamestnávateľa nepôsobí odborová organizácia, upraví ich vo vnútornom predpise. Použitie príspevku z fondu a výšku príspevku z fondu podľa odseku 3 možno dohodnúť len v kolektívnej zmluve.

(5) Ak v kolektívnej zmluve nie je dohodnutý ďalší prídel podľa §3 ods.1 písm. b) prvého bodu, zamestnávateľ je povinný poskytnúť príspevok z ďalšieho prídelu do fondu tvoreného najviac vo výške podľa §3 ods. 1 písm. b) druhého bodu na kompenzáciu výdavkov na dopravu do zamestnania a späť zamestnancovi, ktorý dochádza do zamestnania verejnou dopravou a ktorého priemerný mesačný zárobok nepresahuje 50 % priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci dva roky kalendárnemu roku, za ktorý sa tvorí fond. U zamestnanca s pracovným pomerom na kratší pracovný čas sa pri výpočte priemerného mesačného zárobku vychádza z ustanoveného týždenného pracovného času na pracovisku zamestnanca. Poskytovanie príspevku podľa prvej vety nevylučuje poskytovanie príspevku na dopravu do zamestnania a späť aj z povinného prídelu do fondu.

(6) Zamestnávateľ je povinný poskytovať príspevok podľa odseku 5 najneskôr v termíne určenom na výplatu mzdy alebo platu po preukázaní nároku zamestnanca na príspevok a viesť evidenciu o poskytovaných príspevkoch podľa odseku 5.

(7) Zamestnávateľ poskytuje príspevok z fondu v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou osobitným predpisom pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov alebo obdobných pracovných vzťahov.

(8) Zamestnávateľ nesmie poskytovať príspevok z fondu na účely odmeňovania za prácu.

Zákon o dani z príjmov

Účtovanie stravovacích poukážok:

nákup stravovacích poukážok 213/321
odmena za sprostredkovanie 518/321
DPH z odmeny za sprostredkovanie 343/321
príspevok (55 %) na stravovanie  527/213
príspevok zo sociálneho fondu 472/213
cena poukážky hradená zamestnancom 335/213
príjem za poukážky od zamestnanca 211/335
úhrada faktúry za sprostredkovanie 321/221