Google PayTM – Podmienky používania

Pravidlá používania kariet Edenred ponúkaných spoločnosťou Ticket Service, s.r.o. ako súčasti služby Google PayTM

Virtuálna karta (token) v aplikácii Google Pay

Virtuálna karta (token) umožňuje platby vrátane bezkontaktných platieb prostredníctvom mobilných zariadení, ako napríklad mobilného telefónu. Virtuálna karta (token) je prepojená s kartou Edenred (ďalej len „Edenred karta“), ktorú používateľ obdržal od spoločnosti Ticket Service s.r.o. Virtuálna karta sa môže vytvoriť, len ak je Edenred karta platná a aktívna. Ak je Edenred karta zablokovaná, zrušená alebo neplatná a pod., transakcie prostredníctvom tokenu nie sú možné.

Podmienky používania virtuálnej karty (tokenu):

Virtuálna karta sa vytvorí v procese tokenizácie Edenred karty. Každá Edenred karta môže mať na jednom zariadení vytvorený iba jeden jedinečný token. Ak sa Edenred karta nahradí novou, alebo ak sa nahradí zariadenie, tokenizáciu je potrebné vykonať opäť.

Virtuálna karta môže byť k dispozícii na rôznych zariadeniach, na ktorých používateľ používa aplikáciu Google Pay pod podmienkou, že virtuálna karta je pridelená k zariadeniu, na ktorom bola vykonaná tokenizácia Edenred karty.

Používateľ môže virtuálnu kartu kedykoľvek odstrániť zo svojho mobilného zariadenia. Nová tokenizácia si vyžaduje vytvorenie nového tokenu (novej virtuálnej karty s novým číslom). Odstránenie virtuálnej karty nemá vplyv na stav prepojenej Edenred karty.

Virtuálnu kartu je možné používať iba na bezhotovostné platby vrátane bezkontaktných platieb, ktoré spĺňajú limity prepojenej Edenred karty, pod podmienkou, že:

Spoločnosť Ticket Service, s.r.o. nezodpovedá za platby vykonané treťou stranu, ktorá získala mobilné zariadenie s nainštalovanou aplikáciou Google Pay a virtuálnou kartou.

V prípade odcudzenia zariadenia s virtuálnou kartou je používateľ karty povinný dať bezodkladne Edenred kartu zablokovať.

Zablokovať ju môžete prostredníctvom:

Ako používateľ karty berte na vedomie, že táto blokácia karty je konečná a bude Vám musieť byť vystavená nová Edenred karta. Preto o zablokovaní Edenred karty bezodkladne informujte svojho zamestnávateľa.

Spoločnosť Ticket Service, s.r.o. neúčtuje za vytvorenie alebo pridanie Edenred karty do aplikácie Google Pay žiadne poplatky. Poplatky za používanie virtuálnej karty sú rovnaké, ako za transakcie uskutočnené prostredníctvom Edenred karty.

Google Pay je registrovanou obchodnou značkou spoločnosti Google LLC

Rules for using Edenred Cards payment offered by Ticket Service, s.r.o. as part of Google PayTM service

Virtual Card (Token) in Google Pay application

Virtual Card (Token) enables payments, including contactless payments, via mobile devices e.g. the smartphone. Virtual Card (Token) is connected with the Edenred Card (hereinafter referred to as "Edenred card") which the user received from Ticket Service s.r.o. Virtual Card can only be generated if the Edenred card is valid and active. If the Edenred card is blocked, cancelled or invalid, etc., transactions via token are not possible.

Conditions for using Virtual Card (Token):

Virtual Card is created in the process of TR card Tokenization. For one Edenred card, only one unique Token can be generated per one device. If the Edenred card is replaced, or if the device is replaced, Tokenization must be performed again.

Virtual Card may be available on different devices on which the User uses the Application Google Pay – on the condition that a given Virtual Card is assigned to a device on which Tokenization of Edenred card was conducted.

The User can remove the Virtual Card from his mobile device at any time. New Tokenization will require generating a new Token (new Virtual Card with a new number). Deleting of Virtual Card does not affect the status of the related Edenred card.

Virtual Card can only be used for non-cash payments, including contactless payments, within the limits of the related Edenred card, on the condition that:

Edenred shall not be responsible for payments made using the Virtual Card by a third party to which a mobile device with the installed Google Pay Application and Virtual Card was made available.

In the event of theft of a device with a virtual card, the Cardholder is obliged to have Edenred to block the card immediately. You can block Edenred card by:

As a Cardholder, please note that this card blocking is final, and you will need to be issued a new Edenred card. Therefore, inform your employer immediately if your Edenred card has been blocked.

Ticket Service, s.r.o. does not charge any fees for generating or adding the Edenred card to the Google Pay Application. The fees for using the Virtual Card are the same as for transactions made via Edenred card.

Google Pay is a registered trademark of Google LCC