Google PayTM - Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s používaním stravovacej karty Ticket Restaurant®

1. Označenie prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Edenred Slovakia, s. r. o., so sídlom Karadžičova 8, P. O. BOX 21, 820 15 Bratislava 215, IČO 31 328 695, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 3169/B (ďalej len "spoločnosť Edenred Slovakia").

2. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely

2.1. Spracúvanie na účely používania stravovacej karty Ticket Restaurant®

2.1.1. Spracúvané osobné údaje

Spoločnosť Edenred Slovakia spracúva nasledovné osobné údaje používateľov: meno, priezvisko, adresa, označenie spoločnosti (zamestnávateľa), osobné číslo zamestnanca, údaje o transakciách (vykonané platby, prijaté prostriedky) a zostatok na karte, údaje uvedené v sťažnosti a súvisiace s riešením sťažnosti.

2.1.2. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je poskytovanie stravovacej karty Ticket Restaurant®.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "Nariadenie GDPR").

2.1.3. Príjemcovia osobných údajov

Príjemcami osobných údajov budú nasledovné osoby:
- spoločnosť Slovenská pošta, a.s., IČO: 36 631 124, so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, prípadne vybraná kuriérska doručovateľská spoločnosť;
- spoločnosť PrePay Technologies Ltd., IČO: 04 008 083, so sídlom Floor6, 3 Sheldon Square, London, W2 6HY, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska;
- spoločnosť Edenred CZ s.r.o., IČ: 247 45 391, so sídlom Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8 - Karlín, zapísaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spis. zn. C 170804;
- spoločnosť Oberthur Technologies Czech Republic s.r.o., IČ: 247 57 667, so sídlom Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, zapísaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spis. zn. C 171850;
- spoločnosť Edenred SA, IČO: 493 322 978, so sídlom Boulevard Gabriel Péri 166-180, 922 40 Malakoff, Francúzsko;
- orgán činné v trestnom konaní, súdy alebo iné orgány verejnej moci.

2.1.4. Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje budú uchovávané počas doby používania stravovacej karty Ticket Restaurant® a následne po dobu určenú priamo príslušným právnym predpisom alebo v súlade s príslušným právnym predpisom (nap. zákon o účtovníctve, zákon o archívoch a registratúrach).

2.1.5. Nevyhnutnosť spracúvania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou nakoľko je nevyhnutné na účely používania stravovacej karty Ticket Restaurant®.

2.2 Spracúvanie na účely používania stravovacej karty Ticket Restaurant® prostredníctvom služby Google PayTM

2.2.1 Spracúvané osobné údaje

Spoločnosť Edenred Slovakia spracúva nasledovné osobné údaje používateľov: meno, priezvisko, adresa, označenie spoločnosti (zamestnávateľa), osobné číslo zamestnanca, údaje o transakciách (vykonané platby, prijaté prostriedky) prostredníctvom služby Google PayTM a zostatku na karte, údaje uvedené v sťažnosti a súviciace s riešením sťažnosti.

2.2.2. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je prenos osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi (príjemcovi) pre zabezpečenie digitalizácie karty Ticket Restaurant® a manažmentu kartových transakcií karty Ticket Restaurant® v rámci používania služby Google Pay, t.j. umožnenie používania karty Ticket Restaurant® psorstredníctvom služby Google PayTM

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov a prenosu osobných údajov k ďalšiemu prevádzkovateľovi je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osoôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "Nariadenie GDPR").

2.2.3. Príjemcovia osobných údajov

Príjemcami osobných údajov budú nasledovné osoby:
- spoločnosť PrePay Technologies Ltd., IČO: 04 008 083, so sídlom Floor6, 3 Sheldon Square, London, W2 6HY, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska ako sprostredkovateľ;
- spoločnosť Google LLC, located at 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, Spojené štáty americké ako prevádzkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje podľa svojich pravidiel pre ochranu osobných údajov (viac informácií na https://policies.google.com/pivacy) a v súlade s podmienkami využívania služby Google Pay (viac informácií na https://pay.google.com/intl/en_nz/about/terms/).

2.2.4. Informácie ohľadom prenosu do tretej krajiny

K prenosu osobných údajov do tretej krajiny spoločnosti Google LLC v Spojených štátoch amerických dochádza v súlade s článkom 45 Nariadenia GDPR, t.j. na základe toho, že táto spoločnosť je certifikovaným účastníkom rámca "EU-U.S, Privacy Shield".

2.2.5. Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje budú uchovávané počas doby používania stravovacej karty Ticket Restaurant® prostredníctvom služby Google PayTM a následne po dobu určenú priamo príslušným právnym predpisom alebo v súlade s príslušným právnym predpisom (napr. zákon o účtovníctve, zákon o archívoch a registratúrach).

Nevyhnutnosť spracúvania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou nakoľko je nevyhnutné na účely používania stravovacej karty Ticket Restaurant® prostredníctvom služby Google PayTM.

3. Práva používateľa stravovacej karty súvisiace so spracúvaním jeho osobných údajov

Používateľ ako dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo požadovať prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov, obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov ako aj právo na presnosť osobných údajov.

Ak sa požívateľ ako dotknutá osoba domnieva, že je priamo dotknutý/á na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo inými príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných úadjov, má právo podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania.

4. Možnosti kontaktovania spoločnosti Edenred Slovakia

Spoločnosť Edenred Slovakia je možné kontaktovať ohľadom spracúvania osobných údajov a využiť práva uvedené vyššie prostredníctvom písomného listu doručeného na adresu sídla spoločnosti: Karadžičova 8, P. O. BOX 21, 820 15 Bratislava 215 alebo zaslaním e-mailu na adresu dpo.slovakia@edenred.com