Súhlas so spracovaním osobných údajov Rýchla objednávka

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosti Edenred Slovakia s.r.o., so sídlom Karadžičova 8, P. O. BOX 21, 820 15 Bratislava 21, Slovenská republika, IČO 313 28 695, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 3169/B  (ďalej len „Edenred“).

Účel a právny základ spracovávania osobných údajov
Účelom spracovávania Vašich osobných údajov je vybavenie objednávky stravovacích poukážok od spoločnosti Edenred.
Právnym základom spracovávania osobných údajov je oprávnený záujem spoločnosti Edenred na rozvoji svojich obchodných aktivít.

Spracovávané osobné údaje
Spoločnosť Edenred spracováva Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, IČO spoločnosti.

Doba uchovávania osobných údajov
Osobné údaje budú uchovávané po dobu 1/2 roka.

Príjemcovia osobných údajov

• Príjemcovia Vašich osobných údajov su nasledovné osoby: spoločnosť HAVIT, spol. s r.o. Sídlo: Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 - Pankrác, IČO: 25 612 697

Vaše práva súvisiace so spracúvaním Vašich osobných údajov
Ako dotknutá osoba máte voči prevádzkovateľovi právo požadovať prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov, obmedzenie spracovávania osobných údajov, právo namietať spracovávanie osobných údajov ako aj právo na presnosť osobných údajov.
Ak sa ako dotknutá osoba domnievate, že ste priamo dotknutá/ý na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo zákonom o ochrane osoných údajov, máte právo podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania.

Možnosti kontaktovania spoločnosti Edenred

Spoločnosť Edenred je možné kontatkovať ohľadom spracovávania Vašich osobných údajov a využiť práva uvedené vyššie prostredníctvom písomného listu doručeného na adresu sídla spoločnosti Edenred alebo zaslaním e-mailu na adresu dpo.slovakia@edenred.com