Súhlas so spracovaním osobných údajov

V súlade s Nariadením o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákonom o ochrane osobných údajov, potvrdzujem, že súhlasím s tým, aby spoločnosť Edenred Slovakia, s. r. o., so sídlom Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 5 820 15 Bratislava 21, Slovenská republika, IČO 31 328 695, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 3169 /B (ďalej len „Edenred“) ako prevádzkovateľ spracúvala moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, IČO spoločnosti a počet jej zamestnancov, a to na účely zodpovedania môjho dopytu zaslaného spoločnosti Edenred ohľadom produktu karta Ticket Restaurant.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem na dobu ½ roka.

Súčasne beriem na vedomie, že:
• prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Edenred;

• účelom spracúvania osobných údajov je zodpovedanie môjho dopytu zaslaného spoločnosti Edenred ohľadom produktu karta Ticket Restaurant® a právnym základom spracúvania osobných údajov je vyššie uvedený súhlas;

• príjemcom osobných údajov budú nasledovné osoby: spoločnosť Citadela spol. s r.o., so sídlom Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO 35 709 227, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 13883/B 

• osobné údaje budú uchovávané počas doby na ktorú je udelený tento súhlas;

• poskytnutie osobných údajov ako aj udelenie súhlasu je dobrovoľné a udelený súhlas môžem kedykoľvek odvolať; odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ku ktorému došlo pred jeho odvolaním;

• mám voči prevádzkovateľovi právo požadovať prístup k osobným údajom, opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov, obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov;

• ak sa domnievam, že som priamo dotknutý/á na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo zákonom o ochrane osobných údajov, mám právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.


Odvolať udelený súhlas a využiť práva uvedené vyššie alebo kontaktovať oprávnené osoby ohľadom spracúvania osobných údajov je možné prostredníctvom písomného listu doručeného na adresu sídla spoločnosti Edenred alebo zaslaním e-mailu na adresu dpo.slovakia@edenred.com.