Apple Pay - Podmienky používania

Pravidlá používania kariet Ticket Restaurant® ponúkaných spoločnosťou Ticket service, s.r.o. ako súčasti služby Apple Pay
Účinné od 1. 6. 2019

Virtuálna karta (token) v aplikácii Wallet
Virtuálna karta (token) umožňuje platby vrátane bezkontaktných platieb prostredníctvom mobilných zariadení, ako napríklad mobilného telefónu. Virtuálna karta (token) je prepojená s kartou Ticket Restaurant® (ďalej len „TR karta“), ktorú používateľ obdržal od spoločnosti Ticket service s.r.o. Virtuálna karta sa môže vytvoriť, ak je TR karta platná a aktívna. Ak je TR karta zablokovaná, zrušená alebo neplatná a pod., transakcie prostredníctvom tokenu nie sú možné.

Podmienky používania virtuálnej karty (tokenu):
• platná a aktívna TR karta od spoločnosti Ticket service, s.r.o.,
• aktivácia TR karty používateľom na lokalite mojedenred.sk,
• počas registrácie TR karty uvedenie správnej e-mailovej adresy používateľa, ktorá sa použije v procese vytvorenia virtuálnej karty,
• inštalácia aplikácie Wallet,
• splnenie požiadaviek aplikácie Wallet na poskytovanie bezhotovostných transakcií prostredníctvom mobilných zariadení a súkromných poskytovateľov služby,
• mobilné zariadenie, ktoré spĺňa softvérové požiadavky a požiadavky služby komunikácie prostredníctvom technológie NFC, ktorú požaduje aplikácia Wallet.

Virtuálna karta sa vytvorí v procese tokenizácie TR karty. Každá TR karta môže mať na jednom zariadení vytvorený iba jeden jedinečný token. Ak sa TR karta nahradí novou, alebo ak sa nahradí zariadenie, tokenizáciu je potrebné vykonať opäť.

Virtuálna karta môže byť k dispozícii na rôznych zariadeniach, na ktorých používateľ používa aplikáciu Wallet pod podmienkou, že virtuálna karta je pridelená k zariadeniu, na ktorom bola vykonaná tokenizácia TR karty.

Používateľ môže virtuálnu kartu kedykoľvek odstrániť zo svojho mobilného zariadenia. Nová tokenizácia si vyžaduje vytvorenie nového tokenu (novej virtuálnej karty s novým číslom). Odstránenie virtuálnej karty nemá vplyv na stav prepojenej TR karty.

Virtuálnu kartu je možné používať iba na bezhotovostné platby vrátane bezkontaktných platieb, ktoré spĺňajú limity prepojenej TR karty, pod podmienkou, že:
• pri platbách, ktorých hodnota nepresiahne limit stanovený pre bezkontaktné platby, potvrdenie platby sa uskutoční priložením zariadenia s nainštalovanou virtuálnou kartou k terminálu POS,
• pri platbách, ktorých hodnota presahuje limit stanovený pre bezkontaktné karty, potvrdenie platby sa uskutoční zadaním kódu PIN TR karty,
• bez ohľadu na vyššie uvedené môže byť v prípade nastavení terminálu POS potrebné zadať kód PIN aj pri nižších platbách podľa nastavení terminálu POS.

Spoločnosť Ticket service, s.r.o. nezodpovedá za platby vykonané treťou stranu, ktorá získala mobilné zariadenie s nainštalovanou aplikáciou Wallet a virtuálnou kartou.

V prípade odcudzenia zariadenia s virtuálnou kartou je potrebné dať TR kartu zablokovať.
Zablokovať ju môžete prostredníctvom:
• lokality mojedenred.sk v časti „Moje karty/Zablokovať kartu“,
• mobilnej aplikácie Edenred Benefity,
• tel. čísla 02/50707333

Berte na vedomie, že táto blokácia karty je konečná a bude Vám musieť byť vystavená nová TR karta. Preto o zablokovaní TR karty bezodkladne informujte svojho zamestnávateľa.

Spoločnosť Ticket service, s.r.o. neúčtuje za vytvorenie alebo pridanie TR karty do aplikácie Wallet žiadne poplatky. Poplatky za používanie virtuálnej karty sú rovnaké, ako za transakcie uskutočnené prostredníctvom TR karty.

Apple Pay je registrovanou obchodnou značkou spoločnosti Apple Inc.

Rules for using Ticket Restaurant® Cards payment offered by Ticket service, s.r.o. as part of Apple Pay service
Effective from 1. 6. 2019

Virtual Card (Token) in Wallet application
Virtual Card (Token) enables payments, including contactless payments, using mobile devices e.g. the smartphone. Virtual Card (Token) is connected with the Ticket Restaurant® Card (hereinafter referred to as "TR card") which the user received from Ticket service s.r.o. Virtual Card can be generated when the TR card is valid and active. If the TR card is blocked, cancelled or closed, Token transactions will not be possible.

Conditions for using Virtual Card (Token):
• having a valid and active TR card from Ticket service s.r.o,
• User’s activation of the TR card at mojedenred.sk,
• at activation providing the correct email address of the User, which is used in the process of generating Virtual Card,
• installing Wallet (Application),
• meeting the requirements of Wallet application regulations enabling non-cash transactions using mobile devices provided by third-party service providers,
• having a mobile device which meets the software and service requirements for NFC communication needed for supporting the Wallet App.

Virtual Card is created in the process of TR card Tokenization. For one TR card, only one unique Token can be generated per one device. If the TR card is replaced, or if the device is replaced, Tokenization must be conducted again.

Virtual Card may be available on different devices on which the User uses the Application Wallet– on the condition that a given Virtual Card is assigned to a particular device on which Tokenization of TR card was conducted.

The User can delete the Virtual Card from his mobile device, any time. New Tokenization will require generating a new Token (new Virtual Card with a new number). Deleting of Virtual Card does not affect the status of the related TR card.

Virtual Card can only be used for non-cash payments, including contactless payments, within the limits of the related TR card, on the condition that:
• for payments whose value does not exceed the limit set for contactless payments, payment authentication is made by bringing the device on which Virtual Card is installed close to POS Terminal,
• for payments exceeding the limit set for contactless payments, authentication is made by entering the PIN of the TR card,
• irrespective of the above, it may be necessary to enter the PIN for a smaller payment – depending on the settings of POS Terminal.

Edenred shall not be responsible for payments made using the Virtual Card by a third party to which a mobile device with the installed Wallet Application and Virtual Card was made available.

If the mobile device with virtual card is stolen, you need to block the TR card.
You can block TR card by:
• website mojedenred.sk in part „My cards/Block card“,
• mobile app Edenred Benefity,
• phone no. 02/50707333

This action is permanent and afterwards, you would need to get a new TR card. That´s why it is a good idea to inform your employer immediately.

Ticket service, s.r.o. does not charge you for generating or adding the TR card to the Wallet Application. Charges for using a given Virtual Card are same as the charges for transactions made with their TR cards.

Apple Pay is a trademark of Apple Inc.